NEMH2O ROBOT BASENOWY NOWOSC INDUKCYJNIE LADOWANY

tety-i-prezentacje-red-160

 

To jest druga część referatu. Przeczytaj część pierwszą >>

 

Projekt zagospodarowania terenu i realizacja

Łączna powierzchnia terenu objętego opracowaniem wynosi 8 600,00 m2.
Powierzchnia biologicznie czynna stanowi 40%, tj. 3 450,00 m2:
- powierzchnie zielone – 2 590,00 m2
- powierzchnie strumienia i zbiornika – 860,00 m2.
Pozostała powierzchnia zabudowy, amfiteatr, powierzchnie utwardzone, altany, pomosty – 5 150,00 m2.
Głównym założeniem projektowym było stworzenie ogrodu o przewodniej funkcji edukacyjnej, połączonej z funkcją wypoczynkową i dekoracyjną, wraz ze zbiornikiem wodnym  i strumieniem z kołem młyńskim. Tereny zieleni poprzez usytuowanie budynku w części centralno – zachodniej działki zostały podzielone na dwie strefy:
- reprezentacyjną – w części frontowej oraz
- wypoczynkową i edukacyjną – w części wschodniej.
Wjazd zapleczowy znajduje się bezpośrednio od strony ulicy Szkolnej w części północnej.
W części południowo – zachodniej działki umiejscowiony został plac o nawierzchni z kostki, służący do zorganizowanych imprez, kina letniego itp.
Amfiteatr przylegający bezpośrednio do zbiornika wykonano w konstrukcji betonowej. Wzdłuż budynku biegnie strumień, gdzie woda spiętrzana jest kołem młyńskim i pokonując 5 progów w strumieniu wpada do zbiornika w kształcie nerki.

Pomosty wykonane z drewna na konstrukcji stalowej łączą budynek z ogrodem.
W części rekreacyjnej zaprojektowano trzy barwne ogrody: żółty, purpurowy oraz biało – srebrzysty.
W ogrodach tych zgromadzono rośliny z różnych grup, jednak posiadających wspólną cechę, czyli podobną barwę kwiatów, liści, owoców lub pędów.
W każdym z ogrodów przewidziano zakątki tematyczne. Są to trzy zakątki roślinne, z których każdy pobudza inny zmysł. Jest to Zakątek smaku, dotyku i zapachu.

Cały ogród można podziwiać spacerując żwirowymi ścieżkami, odpocząć możemy w altanach krytych strzechą i tam również posłuchać dyskretnej muzyki Chopina.
Jedna z altan „Kuźnia” – to tradycyjna kuźnia z wyposażeniem. W tej altanie odtworzono wygląd i wyposażenie tradycyjnej kuźni, takie jak:
- palenisko kowalskie
- miechy kowalskie
-kowadła i inne elementy wyposażenia prawdziwej kuźni.
Kuźnia pełni funkcję edukacyjną, organizowane są tu przykładowe prace kowalskie, przewidziane jest również uczestnictwo zwiedzających w tych pracach, np. wybijanie pamiątkowych monet.


 

Zbiornik i strumień wodny

Celem uatrakcyjnienia terenów zielonych w postaci ogrodu edukacyjnego, na wschodniej części działki Europejskiego Centrum bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie zaprojektowano sztuczny zbiornik i sztuczny strumień.
Sztuczny zbiornik wodny w kształcie nerki zaprojektowano w miejscu istniejącego zbiornika przeciwpożarowego w najniższej części działki, tj. w narożniku południowo-wschodnim.
Powierzchnia zbiornika wynosi 780 m2, a powierzchnia lustra wody -  360 m2. Głębokość zbiornika 1,0 ÷ 1,2 m z pochyleniem dna w kierunku mnicha. Z uwagi na to, że rzędne dna zbiornika pokrywają się z rzędnymi projektowanego zbiornika dekoracyjnego, pozostawiono istniejąca nawierzchnię dna z płyt chodnikowych ułożonych na gruncie ilastym,                                      a przebudowano skarpy rozbierając starą obudowę betonową, nadając nowy kształt skarpom. Mając na względzie niewielką wydajność źródełka wody zasilającej sztuczny zbiornik 0,051 l/s, zdecydowano zabezpieczyć skarpy zbiornika przed przesiąkaniem przy użyciu mat bentonitowych – bentomat o masie 3000 g/m2, ułożonych na podsypce z piasku o grubości    10 cm. Skarpy zbiornika o zmiennym spadku od 1:3 do 1:5 zostały obłożone narzutem kamiennym kwarcytowym grubości 20 cm na podłożu z grysu 15 – 20 mm grubości 10 cm.
Dno zbiornika ze względów estetycznych zostało wysypane warstwą żwiru grubości 5 cm.
Sztuczny strumień został zaprojektowany wzdłuż budynku od strony wschodniej, od punktu startowego z kołem młyńskim poprzez cztery kaskady do sztucznego zbiornika wodnego zgodnie ze spadkiem terenu. Długość strumienia wynosi 61 m przy zmiennym przekroju. Szerokość dna strumienia wynosi 0,5 – 1,0 m, a pochylenie skarp 1:2 – 1:1. Wysokość kaskad wynosi około 0,3 m. Na całej długości strumienia i na całym przekroju poprzecznym wykonano barierę geosyntetyczną z bentomaty z narzutem z kamienia kwarcytowego analogicznie jak w zbiorniku wodnym [Projekt budowy zbiornika wodnego i strumienia oprac. Mgr inż. Stanisław Świadek].

Zasilanie w wodę i odpływ ze zbiornika.
Podstawowym źródłem zasilania zbiornika w wodę jest źródełko wypływające ze skarpy terenu ze wschodniej granicy działki, który jest oddalony od krawędzi zbiornika o 6 m. Dodatkowym zasilaniem zbiornika w wodę są opady deszczu nad powierzchnią zbiornika oraz wody odprowadzane z części dachu budynku oraz odsączkowanie ścieżek żwirowych z ogrodu edukacyjnego.
Naturalnie ukształtowana skarpa i źródełko o ustalonej wydajności 0,051 l/s zostało obudowane ścianką żelbetową oporową w kształcie litery C. Konstrukcja żelbetowa ścianki została następnie domurowana łamanym kamieniem kwarcytowym, nawiązując do wykładziny zbiornika i strumienia.
Woda grawitacyjnie spływa ze źródełka do studzienki rozdzielczej, która w okresie letnim kieruje wodę do zbiornika, natomiast w okresie zimowym, kiedy zbiornik jest opróżniony z wody, kieruje wodę do kanalizacji burzowej. Do odprowadzania nadmiaru wody ze zbiornika służy tradycyjny stawowy mnich żelbetowy wbudowany w skarpę zbiornika. Stojak mnicha obudowano kamieniem kwarcytowym analogicznie do skarpy zbiornika i źródełka. Leżak mnicha połączono z istniejącą kanalizacją burzową. Poziom lustra wody w zbiorniku jest ustalony przy pomocy drewnianych zamknięć szandrowych.

Instalacje wodne i system uzdatniania wody – dotyczy strumienia i zbiornika wodnego

Strumień wodny pracuje w obiegu zamkniętym. Woda jest pompowana ze zbiornika wodnego przy użyciu pompy zanurzeniowej Profimax o wydajności 40 000 l/h ze sterowanym silnikiem asynchronicznym i płynnej regulacji wydajności 0 – 40 000 l/h. Woda jest tłoczona przewodem Ø 110 do elementu startowego z 6 dyszami wypływowymi. Strumienie wody wypływające z dysz uderzają w łopatki koła młyńskiego powodując ciągły obrót. Dalej woda spływa grawitacyjnie do strumienia dając piękny efekt na kolejnych kaskadach docierając  w końcu do zbiornika wodnego.
Oczyszczanie wody zbiornika – zaprojektowano system filtracyjny oparty na biologicznej oczyszczalni OASE. System filtracyjny składa się z dwóch szeregów:
- Szereg pierwszy: na dnie zbiornika umieszczona jest pompa Profimax 30.000 l/h i połączona ze skimerem Profimax, zasila jeden szereg modułów o nazwach M2 i M4 umieszczonych na brzegu zbiornika. Do modułu M2 podłączona jest lampa UVC Biotron 110. Z modułu M4 następnie oczyszczona i wysterylizowana przez promienie UVC woda grawitacyjnie spływa do zbiornika pod lustrem wody. W komorach filtracyjnych umieszczone są absorbenty fosforu i metali ciężkich. Skimer umieszczony jest w poziomie lustra wody z zadaniem zbierania wszystkich zanieczyszczeń, np. liści itp.
- Szereg drugi: podobnie jak w pierwszym szeregu pompa Profimax 30.000 l/h umieszczona jest na dnie zbiornika i poprzez rurę elastyczną Ø50 zasila drugi szereg modułów składających się z modułów M2 i M4 oraz lampy UVC Biotron 550. W komorach modułów również umieszczone są absorbenty fosforu i metali ciężkich. W celu zapewnienia natlenienia wody w zbiorniku zastosowano Areator Aqua Air 250 LM firmy OASE o wydajności 8 000 l/h przemieszczonego powietrza. Areator jest urządzeniem pływającym zakotwiczonym do dna zbiornika przy pomocy linek stalowych i karabińczyków.
Wszystkie urządzenia posiadają oryginalne wodoszczelne i wodoodporne kable elektryczne zakończone wtyczką na 230 V. Środki bakteryjne Bacto Plus LM należy aplikować średnio co 3 miesiące w zależności od potrzeb (minimum raz na sezon) przy temperaturach powyżej + 8°C.
Jako absorbent fosforanów i metali ciężkich zastosowano Phosless LM.


Ścieżki – budowa i odwodnienie

Na terenie ogrodu edukacyjnego zaprojektowano ścieżki spacerowe z zakątkami, w których ustawiono ławeczki parkowe. Trasa ścieżek wije się pomiędzy altanami docierając do kuźni wyposażonej w narzędzia do podkuwania Koziołka Matołka. Budynek – Centrum Bajki połączony jest czterema kładkami nad sztucznym strumieniem ze ścieżkami w ogrodzie.
Z uwagi na nieprzepuszczalne podłoże gruntowe ścieżki zostały zaprojektowane z ogólnym niewielkim pochyleniem z północy na południe zgodnie ze spadkiem terenu. Zamysłem konstrukcji ścieżek było wykonanie ich z materiałów przepuszczalnych dla wody i otoczenie obrzeżem betonowym na ławie betonowej. W korycie pod ścieżki głębokości około 55 cm dno wyłożono geowłókniną, na której poprowadzono ze spadkiem do zbiornika wodnego rury drenarskie Ø110 mm, a w końcowej fazie (rury zbiorcze) Ø150 mm. Rury drenarskie obsypano pospółką grubości 35 cm, a następnie przysypano grysem o granulacji 8 – 12 mm grubości 10 cm i klinie grubości 5 cm. Szerokość ścieżek wynosi 1 – 1,5 m. W miejscach, gdzie pochylenie podłużne ścieżek nie pozwalało na grawitacyjne odprowadzanie wody rurami drenarskimi, wykonano przełączki rurami pełnymi prowadzonymi pod trawnikami. Ujście rury drenarskiej do zbiornika wodnego znajduje się w skarpie poniżej lustra wody.
Województwo świętokrzyskie stało się obszarem o ogromnej transformacji. Przykładem jest maleńki Pacanów, który wykorzystał markę wędrującego Koziołka.
Do tej pory ECB odwiedziło 30 tys. turystów, a do końca 2010 roku przewidywana ilość to 50 tys. osób zwiedzających.
Sylwetka


Milena Gawąd

Mgr inż. ogrodnictwa, absolwentka Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydziału Ogrodniczego. Właścicielka firmy projektowe i wykonawczej ARGO ATELIER, działającej w całej Polsce, ale głównie na terenie województwa świętokrzyskiego. Doświadczenie zdobyła pracując blisko dwadzieścia lat w zawodzie projektanta i realizując kilkaset zadań w terenie. Ma kwalifikacje pozwalające prowadzić prace w zakresie rewaloryzacji i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych. Do jej projektów i realizacji należą: pas nadmorski i Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach, rewaloryzacja założeń ogrodowych wokół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, rewaloryzacja zabytkowego założenia zespołu dworskiego w Racławicach, tereny przy Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Kielcach, dziedzińce - ogrody na dachach w zespole mieszkaniowym Oaza w Warszawie. Zaprojektowała i zrealizowała ogród edukacyjny przy Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. Prowadziła warsztaty z młodzieżą szkolną na temat kształtowania terenów zielonych. Współpomysłodawca i koordynator projektu „Architektura Krajobrazu czynnikiem kształtowania kultury miejsca” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zrealizowanego z sukcesem w 2010r. Jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów OSTO.


 

 

Spis literatury

[1] – J. Kondracki, 1994
[2] – Dokumentacja geologiczna opracowana przez Przedsiębiorstwo Usług Projektowych i Handlu w Kielcach, Kielce 2008
[3] – Projekt budowy zbiornika wodnego i strumienia opracowany przez mgr inż. Stanisława Świadka

 

Materiał pochodzi z konferencji Zieleń w Mieście, organizowanej przez firmę DENDROS

 

0
0
0
s2sdefault

Projekty i realizacje

Zobacz jak przebiegły metamorfozy 3 tarasów

Zobaczcie jak prezentują się metamorfozy trzech tarasów wykonane przez Fabrykę...

Dach zielony przy apartamencie

Koncepcja zawiera główne wytyczne Inwestora, który marzył o stworzeniu na...

Ogrody na wodzie

Lokalizacja projektu to obszar położony w sąsiedztwie galerii handlowej. Głównym...

Projekt ogrodu przydomowego

Teren inwestycji to działka o powierzchni 1290 m2 i regularnym...

Projekt dużego ogrodu przydomowego

Na działce istnieje dom i fragmenty podjazdu oraz ścieżki wyłożone...

Ogród przy dawnej fabryce Jakuba Markusa w Białymstoku

Idea kreacji ogrodu swobody ruchu i myśli, determinowała o ograniczeniu...

12 rabat

Projektowana przestrzeń to XIX-wieczne gospodarstwo, które wraz ze zmianą właściciela...

Nowoczesny ogród przydomowy

Głównym celem postawionym sobie przy projektowaniu ogrodu było uzyskanie jak...

Podmiejski ogródek z motywami dalekowschodnimi

Ogród powstał w ścisłej współparcy z inwestorami, ktorym podobają się...

Ogród naturalny

Urozmaicony układ kostki granitowej , delikatnie różniące się jej odcienie...

Ogród sensoryczny przy pawilonie

Ogród zaprojektowany został dla klientów restauracji, która mieści się w...

Ogród na wzniesieniu

Położenie projektowanej działki na terenie wznoszącym się narzuciło pewien układ...

Przestrzeń emocji

Prezentowany ogród powstanie na terenie o pow. 1,1 ha, w...

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego placu wokół domu parafialnego

Ogród rekreacyjny czyli określenie przestrzeni przeznaczone na wypoczynek w przerwach...

Wypoczynkowy ogród sprzyjający integracji

Ogród znajduje się w najbliższym otoczeniu hotelu spa za miastem...

Projekt zagospodarowania fragmentu osiedla mieszkaniowego

Na przeciwko klatki schodowej zaproponowano miejsce do wypoczynku, składające się...

Ogród przy skarpie

Obszar objęty opracowaniem to skarpa o nachyleniu 45o, na którą...

Ogród wielofunkcyjny ze ścianą wodną

Posiadanie własnego ogrodu to przywilej. To miejsce spotkań przyjaciół i...

Projekt zagospodarowania nadziemnego przejścia dla pieszych

Główną ideą projektu było stworzenie przestrzeni miejskiej, spełniającej funkcję rekreacyjną...

Projekt ogrodu w Sarnowie

Projektowany ogród o pow. 3700 m² ze względu na swoja...

Pod ulubionym drzewem z ulubioną książką

„Ma być wygodnie i nowocześnie” -tak klienci przedstawili swoje wytyczne...

Ogród Karoliny i Andrzeja

Uwzględniając potrzeby i marzenia właścicieli, długą prostokątną działkę optycznie skróciliśmy...

Ogród biało-zielony z nutką czerwieni

Ogród na wąskiej działce przy zabudowie szeregowej przeznaczony jest dla...

Modernistyczny ogród śródziemnomorski z dostępem do morza

Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnego jak i funkcjonalnego ogrodu...

Ogród nowoczesny w stylu śródziemnomorskim

W odpowiedzi na oczekiwania właścicieli, zaprojektowano ogród będący przedłużeniem domu...

Swobodna zieleń w sztywnych ramach

Projektowany ogród powstaje na działce z dwoma budynkami. Celem był...

Zielony zakątek na dachu

Teren, który został objęty zagospodarowaniem usytuowany jest na dachu budynku...

Ogród w stylu nowoczesnym z basenem

Działka, na której położony jest jednorodzinny dom wraz z ogrodem...

Zimozielony ogród ziołowy

Zaproponowano układ zgeometryzowany z podporządkowaną zielenią, stwarzającą wrażenie swobodnej, poprzez...

Ogród nowoczesny - wielofunkcyjny

Przedstawiony ogród zajmuje powierzchnię 7,8a. Projekt stworzony został z myślą...

Nowoczesny ogród przy domu pasywnym

Nowoczesny ogród dostosowany do bryły budynku pasywnego, nieznacznie zróżnicowanego terenu...

Projekt ogrodu przy sali weselnej

Zaproponowano układ zgeometryzowany z podporządkowaną zielenią, stwarzającą wrażenie swobodnej, poprzez...

Zorientowany na orient

Życzeniem właściciela tego ogródka działkowego o powierzchni 190 m2 było...

Projekt ogrodu przydomowego w Kalinówce

Ogród zaprojektowany dla miłośnika koszenia traktorkiem jednocześnie zapracowanego człowieka

Modern Garden

Cały projekt cechuje nowoczesna forma, wyrażająca się w prostych liniach...

Ziołowy ogród na dachu

Głównym założeniem projektu było ożywienie martwej przestrzeni na dachu poprzez...

Zagospodarowanie terenu wokół hotelu

Projekt wykonany na potrzeby Hotelu Mazury w Giżycku przez uczennice...

Ogród minimalistyczny

Ogród mieści się przy zabudowie bliźniaczej, na powierzchni 750 m2...

Krajobrazowy ogród na spadku

Na działce ze znacznym spadkiem, zaplanowano kilkupoziomowy ogród, o zróżnicowanych...

Nowoczesny ogród przydomowy w Ożarowie Mazowieckim

Założeniem było stworzenie ogrodu w nowoczesnej stylistyce, który stanowiłby integralną...

Nowoczesny ogród wypoczynkowy z nutką puryzmu

Ogród został za projektowany dla przyszłego emeryta, któremu zależało na...

Ogród na dachu

Projekt przewiduje zagospodarowanie powierzchni dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Dwa ogrody...

Ogród miejski

Projekt ogrodu miejskiego przy zabudowie szeregowej dla czteroosobowej rodziny z...

Ogród z motywem przewodnim okręgu

Projekt jest przewidziany na działkę o wielkości 13,5 ara. Zasadniczym...

Ogród naturalistyczny

Projektowany ogród znajduje się na działce, położonej w otoczeniu lasów...

Ogród w stylu 'modern'

Minimalistyczny i nowoczesny styl ogrodu został zaakcentowany białym ogrodzeniem –...

Ogród nowoczesny

Projektowana przestrzeń znajduję się na działce o powierzchni ok 850...

Ogród przy szeregowcu

Projekt przedstawia koncepcję zagospodarowania małego ogrodu przydomowego. Głównym celem było...

Ogród utrzymany w stylu nowoczesnym

Oryginalna kompozycja geometryczna oraz ciekawe elementy małej architektury pozwoliły uzyskać...

Projekt ogrodu wielofunkcyjnego

Opracowanie obejmuje powierzchnię 7,5 ara. Ogród przystosowany jest do pełnienia...

Łąki Nowohuckie

Projekt stanowi koncepcje zagospodarowania terenów znajdujących się na południe od...

Ogród na tarasie

Ogród powstał na tarasie mieszczącym się przy mieszkaniu. Układ donic...

Zabawy z kolorem – ogród kontrastów i niuansów

Głównym założeniem tego ogrodu było uzyskanie ciekawej kombinacji kolorów przy...

Stary Młyn w strefie UNESCO

W zabytkowej strefie toruńskiej Starówki wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa...

Piękny park w Kikole

Park w Kikole, dzięki prywatnej inicjatywie obecnych właścicieli „wyrwany z...

Wyjątkowy ogród z basenem

Ten wyjątkowy ogród z basenem, który prezentujemy na zdjęciach powstał...

Ogród przydomowy w Nassjo

Klient z miejscowości Nassjo w Szwecji zamówił projekt ogrodu przydomowego...

Zagospodarowanie ulicy Sztormowej w Pogorzelicy

Ulica Sztormowa również pełni funkcję pieszojezdni. Jej zadaniem jest umożliwienie...

Zagospodarowanie ulicy Morskiej w Pogorzelicy

Ulica Morska również pełni funkcję pieszojezdni. Jej zadaniem jest umożliwienie...

Zagospodarowanie ulicy Bursztynowej w Pogorzelicy

Ulica Bursztynowa pełni funkcję pieszojezdni. Jej zadaniem jest umożliwienie dojazdu...

Zieleń przy apartamencie

Głównym zadaniem projektanta było stworzenie pionowych przegród na obrzeżach tarasu...

Zieleń przy firmie

Projekt zieleni nawiązuje do nowoczesnego charakteru oraz bryły budynku, a...

Zieleń przy osiedlu

Przy nowym osiedlu położonym niedaleko centrum miasta zaprojektowana została przyjazna...

Zieleń przy budynku biurowym

Przy nowoczesnym budynku biurowym stworzono prostą w formie, łatwą w...

Zaciszny ogród

Pewnego dnia zadzwonił do naszej Pracowni właściciel ogrodu z prośbą...

Ogród przy segmencie

Głównym założeniem projektowym było stworzenie ogrodowego azylu w stylu japońskim...

Ogród japoński

Głównym założeniem projektowym było stworzenie ogrodowego azylu w stylu japońskim...

Dwa ogrody przy segmencie

  Głównym założeniem projektowym był podział przestrzeni ogrodu na II strefy...

Ogród przyjemnych fal

  Projekt dotyczy zagospodarowania terenu na działce o powierzchni 1085m2 położonej...

Zaciszny Zakątek

Projekt Ogrodu dotyczy zagospodarowania terenu o powierzchni ok. 700m2 położonego...

Ogród żwirkowy

Działka położona jest w Piotrkowie Trybunalskim, przy malowniczych łąkach na...

Ogrody z proporcją i atmosferą – Andy Sturgeon

Kocha rzeźby, które są częścią jego ogrodów. Marzy o pracy...

Bawa Gor Gor – Park na pustyni w Iraku

Prezydent USA Barrack Obama ogłosił oficjalny koniec największego konfliktu zbrojnego...

Ogród w Kwirynowie - projekt i realizacja

Prezentowany przez nas ogród znajduje się w Kwirynowie w okolicach...

Terraced Park - projekt wyróżniony SLANT AWARD 2011

Przedstawiamy projekt zespołu projektowego studentów z Zachodniopomorskiego Uniwrsytetu Technologicznego...

Projekt zagospodarowania południowej części Krzemionek Podgórskich jako kompleksu parków tematycznych

Projekt zagospodarowania południowej części Krzemionek Podgórskich jako kompleksu parków tematycznych...

Luksusowy ogród przy rezydencji 2011 - Miejsce VII

Miejsce VII w konkursie projektowym "Luksusowy ogród przy rezydencji 2011...

Luksusowy ogród przy rezydencji 2011 - Miejsce IV

Koncepcja zagospodarowania osiedla w Bobolinie stanowi kompleksową propozycję zakładająca stworzenie...

Luksusowy ogród przy rezydencji 2011 - Miejsce VIII

Piąte miejsce w konkursie projektowym „Luksusowy ogród przy rezydencji 2011”...

Luksusowy ogród przy rezydencji 2011 - Miejsce VI

 Poniżej przedstawiamy projekt, który zajął szóste miejsce autorstwa Pracowni...

Luksusowy ogród przy rezydencji 2011 - Miejsce III

Konkurs projektowy skierowany był do architektów krajobrazu, architektów, uczniów...

Luksusowy ogród przy rezydencji 2011 - Miejsce V

Piąte miejsce w konkursie projektowym „Luksusowy ogród przy rezydencji 2011”...

Luksusowy ogród przy rezydencji 2011 - Miejsce II

Koncepcja zagospodarowania osiedla Willa Park w Bobolinie oparta została ...

Luksusowy ogród przy rezydencji 2011 - Miejsce I

Projekt luksusowego ogrodu powstał z myślą o wymagającym odbiorcy, ceniącym...

Syrenie Stawy - koncepcja ogrodu botanicznego

Bogata roślinność, budynek dydaktyczny z oranżerią, zielona szkoła, rzeźby i...

Zielona Oaza

Ten ogród jest utrzymany w nowoczesnym, geometrycznym stylu. Jako że...

Ogród na półokręgu

Właściciel ogrodu zażyczył aby zaprojektowana przestrzeń stwarzała wiele możliwości do...

Mały ogród miejski

  Zadaniem projektana było utworzenie prostego ogrodu pry zabudowie bliźniaczej z...

Ogród na wąskiej działce w Płońsku

Właściciel małego ogrodu wymagał od projektantki wyodrębnienia oddzielnych, ale powiązanych...

Ogród reprezentacyjno-wypoczynkowy w Konikowie

Przy projektowaniu ogrodu projektantka miała za zadanie podzielić przestrzeń...

Projekt ogrodu w Babicach

Bryła i elewacja budynku mają nowoczesny charakter, który starano się...

Projekt placu w podwórzu

Jest to projekt placu w podwórzu pośród budynków Uniwersytetu ...

Altana

Altana utrzymana jest w nowoczesnym i prostym wzornictwie. W zamierzeniu...

Projekt terenu rekreacyjnego na bazie pola golfowego

Głównym założeniem projektu jest stworzenie miejsca, gdzie wolny czas aktywnie...

Taras willi nadmorskiej...

Propozycja aranżacji przestrzeni tarasu (ok. 120m2) zakłada podkreślenie nowoczesnej...

Projekt ogrodu w Koszęcinie

Projekt ogrodu w Koszęcinie polegał na rekompozycji oraz odświeżeniu...

Koncepcja na zagospodarowanie Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach

Ideą projektu jest stworzenie zielonej powierzchni miejskiej z wydzielonym...

Koncepcja kąpieliska

Na terenie objętym opracowaniem stworzono dwie wersje koncepcji zagospodarowania...

Nowoczesny ogród miejski, koło Gdańska

Zaproponowaliśmy urozmaicenie wysokości terenu, które udało nam się uzyskać...

Koncepcja rewitalizacji placu rynkowego w Żmigrodzie

Projekt lubelskiej firmy Garden Concept Architekci Krajobrazu nagrodzony pierwszym...

Czterolistna koniczynka dla przedszkolaków

Jasne i przestronne sale, dużo miejsca do zabaw i aktywności...

Londyńskie aranżacje Jo Thompson

Jak zaprojektować ogród w dużym mieście, kiedy nie dysponujesz zbyt...

Ogród z widokiem

  Atutem działki jest piękny widok na otaczający ją las. Działka...

Ogród angielski

Pracownia Sztuki Ogrodowej proponuje ogród angielski w geometrycznej kompozycji i...

Ogród reprezentacyjny na dachu biurowca

Na dachu pierwszego piętra – siedziby Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego...

Polska bajka w Pacanowie – ogród edukacyjny cz.2

Głównym założeniem projektowym było stworzenie ogrodu o przewodniej funkcji...

Polska bajka w Pacanowie – ogród edukacyjny cz.1

Nowoczesny dziecięcy dom kultury pod nazwą Europejskie Centrum Bajki...

Centrum biznesowe na Cyprze

Koncepcja zagospodarowania centrum biznesowego z zapleczem hotelowo-wypoczynkowym, w Limossol...

Ekskluzywna posiadłość na Mazurach

Teren znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków oraz objęty jest...

Przybrzeżna część wyspy - projekt

Projekt pokazujący możliwości akomodacyjne tej historycznej części karaibskiej wyspy Sint...

Projekt placu przed budynkiem ratusza

Renowacja placu przed budynkiem ratusza. Stworzono dwie koncepcje – ...

Koncepcja rewitalizacji parku miejskiego w Świnoujściu

Plansze ze zwycięską koncepcją w Konkursie odnośnie rewitalizacji parku ...

Projekt na konkurs Wide Open Ideas Competition for Tiananmen Square…

Udział w Wide Open Ideas Competition for Tiananmen Square in...

Teren rekreacyjny - projekt

Modernizacja istniejącego ośrodka rekreacyjnego. Stworzony został plan generalny uwzględniający...

Ogród nowoczesny przy zabudowie szeregowej

Osłonić ogród matami bambusowymi oraz roślinnością od wzroku sąsiadów, przy...

Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Milówce

Celem opracowania było stworzenie rozbudowanej koncepcji zagospodarowania terenu wokoło szkoły...

Ogród pokazowy autorstwa Olgi Synowskiej

Projekt ogrodu pokazowego 10x20m, który został w całości pokryty...

Modernizacja przestrzeni osiedlowej

  Głównym założeniem projektu było opracowanie koncepcji ideowej modernizacji terenu...

Różany taras na dachu

Ogród powstał na dachu  niskiego trzy piętrowego bloku. Inwestor  ...

Ogród 4 żywiołów – ogród w stylu japońskim

Strefę działki z ogrodem japońskim zagospodarowano trzymając się zasad ...

Ogród nowoczesny z akcentami leśnymi

Zaprojektowano ogród w stylu nowoczesnym, geometrycznym, z elementami naturalnymi. Dominującymi...

Nowoczesny ogród w Wilanowie

Nowoczesna przestrzeń wypoczynkowa przy jednoczesnym zachowaniu intymności, zagospodarowaniu skarpy. Ogród...

Połączenie nowoczesnego budynku mieszkalnego z ogrodem

Ideą projektu było powiązanie nowoczesnej formy budynku mieszkalnego z otaczającym...

Nowoczesny ogród miejski

Dostosowanie stylu ogrodu do architektury zmodernizowanej willi poniemieckiej to nie...

Ogród japoński przy Publicznym Technikum w Opolu

Do stworzenia ogrodu japońskiego w Opolu zainspirowała nas wycieczka do...

Projekt przydomowego ogrodu w Zabłociu

Projektowany ogród znajduje się w Zabłociu, w okolicach Krakowa. Projektanci...

Rabata śródziemnomorska

Przy tworzeniu rabaty śródziemnomorskiej chodzi przede wszystkim o oddanie klimatu...

Rabata przy wspólnocie mieszkaniowej - stanowisko słoneczne

Aby założyć rabatę przy budynku wspólnoty mieszakniowej należy wziąć pod...

Ogród przy szeregowcu - styl angielski

Trzecią propozycją dla tego niewielkiego ogrodu jest stworzenie ogrodu w...

Zimozielony ogród przy szeregowcu

Drugą propozycją jest stworzenie ogrodu, w którym przeważałaby roślinność zimozielona...

Ogród przy szeregowcu - styl nowoczesny

Ten niewielki ogród zaplanowano przy gęstej zabudowie szeregowej. Jedną z...

Jak zagospodarować brzydką ścianę?

Projekt przedstawia hangar pomagazynowy zaadaptowany na biuro rachunkowe. Hangar wykonany...

8 miejsce - Park Pałacowy 2010

10 sierpnia 2010 roku zakończyła się trzecia edycja konkursu projektowego...

7 miejsce - Park Pałacowy 2010

10 sierpnia 2010 roku zakończyła się trzecia edycja konkursu projektowego...

6 miejsce - Park Pałacowy 2010

10 sierpnia 2010 roku zakończyła się trzecia edycja konkursu projektowego...

5 miejsce - Park Pałacowy 2010

10 sierpnia 2010 roku zakończyła się trzecia edycja konkursu projektowego...

4 miejsce - Park Pałacowy 2010

10 sierpnia 2010 roku zakończyła się trzecia edycja konkursu projektowego...

3 miejsce - Park Pałacowy 2010

10 sierpnia 2010 roku zakończyła się trzecia edycja konkursu projektowego...

2 miejsce - Park Pałacowy 2010

10 sierpnia 2010 roku zakończyła się trzecia edycja konkursu projektowego...

1 miejsce - Park Pałacowy 2010

10 sierpnia 2010 roku zakończyła się trzecia edycja konkursu projektowego...

Projekt ogrodu przy zabudowie szeregowej 3

Przedstawiony ogród został zaprojektowany dla właścicieli, którzy cenią sobie wygodę...

Projekt ogrodu przy zabudowie szeregowej 2

Ogród został zaprojektowany dla małżeństwa z 8 letnim dzieckiem. Właściciele...

Projekt ogrodu przy zabudowie szeregowej

Przedstawiony dwupoziomowy ogród był zaprojektowany dla młodego małżeństwa. Jest to...

Wysyłajcie nam Wasze projekty!!!

Zachęcamy wszystkich studentów architektury krajobrazu do prezentacji swoich projektów na...

Jak urządzić zakątek z okrągłą altaną?

W ogrodzie zaprojektowano okrągłą w zarysie, przeszkloną altanę. Przy niej...

Jak urządzić punkt wodny w ogrodzie swobodnym?

Z założenia ogród miał być utrzymany w swodobnym charakterze. Kompozycje...

Jak zaprojektować ogród na wysokiej skarpie?

Charakterystyka ogrodu zakłada wprowadzenie naturalnych skarp o zróżnicowanym kącie nachylenia...

Jak urządzić na nowo stary taras?

Często dotychczasowe rozwiązania zastosowane w ogrodzie pzestaja się sprawdzać. Zaczynamy...

Jak zaprojektować miejsce z zegarem słonecznym w ogrodzie?

Wyszukaną ozdobą do ogrodu może być zegar słoneczny. Warto znaleźć...

Jak zaprojektować żółtą rabatę przy tarasie?

Przy owalnym tarasie postanowiono urządzić rabatę utrzymaną w żółtej kolorystyce...

Jak zaprojektować fioletową rabatę przy brukowanym placyku?

Aby zaprojektować rabatę utrzymaną w różnych odcieniach fioletu postanowiono połączyć...

Jak wykorzystać trejaż i pergolę w ciekawy sposób?

Projektowany ogród ma charakter nowoczesny, dlatego starano się, aby tradycyjne...

Jak zaprojektować miejsce z rzeźbą w ogrodzie?

W ogrodzie wydzielono kwadratowy plac, wokół którego poprowadzono aleje pokryte...

Pasowa kompozycja zieleni otoczy Park Naukowo - Technologiczny w Puławach

Ogrodownia przygotowała projekt terenu dla nowej inwestycji, tym razem w...

Jak zagospodarować podwyższoną rabatę we frontowej części ogrodu?

Rabata przy frontowej części ogrodu powinna odznaczać się szczególną dekoracyjnością...

Jak zagospodarować rabatę przy południowej ścianie garażu?

W ogrodzie znajduje się wolnostojący garaż, a rabata pod jego...

Jak zaprojektować miejsce wypoczynku w bardzo małym ogrodzie?

Ogród ma spełniać przede wszystkim funkcję rekreacyjno-wypoczynkową, stąd pomysł na wprowadzenie...

Jak zaaranżować fragment ogrodu w stylu francuskim?

Ten ogród chciano zaprojektować w stylu francuskim z charakterystyczną...

Jak zaprojektować w ogrodzie ciekawy plac zabaw dla dzieci?

W projektowanym ogrodzie wyznaczono jego boczną część na plac...

Jak urządzić niewielki punkt wodny w małym ogrodzie?

Projektowany ogród ma charakter ogrodu wypoczynkowego i zaplanowano  dodatkowo wkomponowanie...

Jak zaaranżować ciekawy skalniak?

W projektowanym ogrodzie szukano rozwiązania dla niewielkiej niezagospodarowanej przestrzeni przy...

Jak urządzić miejsce na ognisko w ogrodzie?

W każdym ogrodzie powinno znaleźć się miejsce przeznaczone do wypoczynku...

Jak wykorzystać skarpę w ogrodzie?

W projektowanym ogrodzie teren znacznie wznosi się w jego południowo...

Projekt otoczenia Centrum Chopinowskiego

Pracownia Sztuki Ogrodowej we współpracy z Ogrodownią wykonała projekt wykonawczy...

Park na Wzgórzu Tumskim w Płocku

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka realizuje...

Ogrodownia projektuje dla poznańskiej inwestycji

Ogrodownia przygotowała projekt zieleni dla realizowanego obecnie przez LONGBRIDGE osiedla...

2 miejsce - zwycięski projekt w konkursie PRESTIŻOWY OGRÓD 2009

Przedstawiamy zwycięską pracę projektową - drugie miejsce w konkursie PRESTIŻOWY...

3 miejsce - zwycięski projekt w konkursie PRESTIŻOWY OGRÓD 2009

Przedstawiamy zwycięską pracę projektową - trzecie miejsce w konkursie PRESTIŻOWY...

1 miejsce - zwycięski projekt w konkursie PRESTIŻOWY OGRÓD 2009

Przedstawiamy zwycięską pracę projektową - pierwsze miejsce w konkursie PRESTIŻOWY...

4 miejsce - zwycięski projekt konkursu PRESTIŻOWY OGRÓD 2009

Przedstawiamy zwycięską pracę projektową - czwarte miejsce w konkursie PRESTIŻOWY...

5 miejsce - zwycięski projekt konkursu PRESTIŻOWY OGRÓD 2009

Przestawiamy piąte miejsce - zwycięski projekt autorstwa studentów V roku...

6 miejsce - zwycięski projekt konkursu PRESTIŻOWY OGRÓD 2009

Przedstawiamy szóste miejsce - projekt zwycięski w konkursie PRESTIŻOWY OGRÓD...

7 miejsce - zwycięski projekt konkursu PRESTIŻOWY OGRÓD 2009

Przedstawiamy projekt, który zajął 7 miejsce w konkursie PRESTIŻOWY OGRÓD...

8 miejsce - zwycięski projekt konkursu PRESTIŻOWY OGRÓD 2009

Przedstawiamy projekt, który zajął 8 miejsce w konkursie PRESTIŻOWY OGRÓD...

Ogrodownia projektuje zieleń dla budynku MINI Politechniki Warszawskiej

Biuro architektoniczne DEDECO projektujące budynek Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych...

Projekt: Indywidualny Dom TypOwy

Niekonwencjonalna forma, dopasowanie do prawie każdej działki, możliwość modyfikacji rozkładu...

Ogród w objęciach lasu

Przedstawiamy materiały dodatkowe do artykułu "Ogród w objęciach lasu", zamieszczonego...

Ogród dla młodego małżeństwa z dwójką dzieci

Ogród o tak małej powierzchni był dla projektanta nie lada...

Projekt ogrodu dla rodziny z dzieckiem

Ogród stworzono dla niezwykle sympatycznej rodziny (2+1) na niewielkim kawałku...

Ogrody Chelsea: Cadogan Garden

Ogród ten, pełen cieni, bujnej roślinności i chłodzących kanałów wodnych...

Ogrody Chelsea: Garden in the Silver Moonlight

To pierwszy współczesny ogród Japoński wystawiony w kategorii, gdzie architekci...

Projekt terenu przy hotelu Blow Up Hall w Starym Browarze…

Teren przy ul. Kościuszki, przy Starym Browarze w Poznaniu pełni...

Założenia parkowo - pałacowe Borowa Oleśnicka

Projektowany teren jest fragmentem założenia parkowo – pałacowego z przełomu...

Ogród przydomowy w Łomiankach

W ramach projektu koncepcyjnego dla terenu planowanego ogrodu przydomowego znajdującego...

Ogród przydomowy w Płocku

W ramach projektu zagospodarowania terenu ogrodu przydomowego w Płocku zostały...

Ranczo położone pod Kairem w Egipcie

Przedmiotem projektu koncepocyjnego był teren przyszłego rancza położony pod Kairem...

Działka w Białołęce z drewnianym domkiem

Na istniejącej zalesionej działce w Białołęce (Warszawa) usytuowany jest drewniany...

Koncepcje dla ogródków działkowych na osiedlu Leśna Polana pod Wrocławiem…

Zaoferowaliśmy trzy koncepcyjne ogrodów na nowoczesnym osiedlu 18-stu domów jednorodzinnych w...

Przysłowiowy "diabeł tkwi w szczegółach"

Naszym zadaniem miało być wyłącznie zaprojektowanie układu kostki brukowej w...

Projekt tarasu przy domu jednorodzinnym

Taras został zaprojektowany tak , aby spełniał wszystkie wymagania inwestora...

Taras nowoczesny - projekt tarasu pani Aleksandry

W projekcie tarasu zostały uwzględnione życzenia inwestora zawarte w formularzu...

Ogrody Chelsea: Reflective garden

Ogród ten jest połączeniem stylu formalnego i nieformalnego z elementami...

Rabata trawiasta

Mogłoby się wydawać że trawy nie mogą być ozdoba ogrodowej...

Rabata egzotyczna

Czyż nie jest fajnie mieć trochę egzotyki we własnym ogrodzie...

Rabata kobieca

Piękną ozdobą ogrodu są kwitnące rabaty. Cieszą oko i dodają...

Aranżacja otoczenia firmy ogrodniczej

Zobacz jak prezentuje się (po sąsiedzku) otoczenie ogrodniczej firmy.

Ogrody Chelsea: Garden for George

Nie każdy wie, że znakomity George Harrison z zespołu...

Ogrody Chelsea: The Savillis Garden

Ogród “Savills” był przedstawiony jako fragment  większego ogrodu kolekcjonera malarstwa...

Mały ogród - duże wyzwanie dla projektanta

Wszystko wskazywało na to, że będzie szybko, łatwo i przyjemnie...

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie konkursowe Pana Jana

Pan Jan przesyła wraz ze zgłoszeniem konkursowym zdjęcia swoich...

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie konkursowe Pani Eli i…

Pani Ela i Pan Grzesiek tak zgłaszają swój taras...

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie konkursowe Pani Alicji

Pani Alicja przesyła wraz ze zgłoszeniem konkursowym zdjęcia tarasu przed...

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie konkursowe Pani Aleksandry

Pani Aleksandra opisuje w zgłoszeniu konkursowym kto wkrótce będzie...

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie konkursowe Pani Ewy

Zgłoszenie konkursowe Pani Ewy, która chciałaby stworzyć płynne przejście z...

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie konkursowe Pani Hanny

Prezentujemy zgłoszenie konkursowe Pani Hanny

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie kokursowe Pani Teresy

Pani Teresa wraz ze zdjęciami tarasu przysłała krótki opis...

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie konkursowe Pani Anity

Zgłoszenie konkursowe Pani Anity, która ceni wypoczynek wśród zieleni i ...

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie konkursowe Pani Agnieszki

Publikujemy jedno z pierwszych zgłoszeń do konkursu Tarasy i Balkony.

Nowoczesny ogród 2007 Miejsce IX

- Paweł Nowak – Goleniów

Nowoczesny ogród 2007 - Miejsce VIII

Firma Liw ART - Katarzyna Jarosz – Warszawa - Iwona...

Nowoczesny ogród 2007 - Miejsce VII

- Wiktor Kłyk – Szczecin

Nowoczesny ogród 2007 - Miejsce VI

- Monika Żukowska- Gdańsk - Karolina Broda- Będzino - Łukasz...

Nowoczesny ogród 2007 Miejsce V

- Izabela Kawerska- Warszawa

Nowoczesny ogród 2007 Miejsce IV

- Małgorzata Hejna – Wrocław

Nowoczesny ogród 2007 Miejsce III

- Ewelina Turek – Pruszków

Nowoczesny ogród 2007 - Miejsce II exequo

Zespół:- Karolina Duś – Wrocław - Kamila Służewska – Wrocław

Nowoczesny ogród 2007 - Miejsce II

Firma: Garden Concept:- Katarzyna Szczypior – Lublin- Wojciech Januszczyk – Lublin- Piotr Szkołut...


Ostatnio dodane

  

2 promocja 200 ambrogio KOSIARKA AUTOMATYCZNA 

Książki