NEMH2O ROBOT BASENOWY NOWOSC INDUKCYJNIE LADOWANY

tety-i-prezentacje-red-160

 

Projekt zagospodarowania południowej części Krzemionek Podgórskich jako kompleksu parków tematycznych został zrealizowany, poprzez wydzielenie jednostek przestrzennych w oparciu o ich zasób kulturowy. W projekcie uwzględniono również wysokie wartości przyrodnicze Krzemionek. Zakres ingerencji projektowej nie jest na tyle duży aby zniszczyć cenne zbiorowiska roślinne. Część działań kieruje się ku utrzymaniu i przywróceniu tychże zbiorowisk. Cenne elementy i obszary kulturowe jak i przyrodnicze, stały się w projekcie wielką, przestrzenną, żywą klasą. Można tu stać się odbiorcą treści, które są historią Krakowa, równocześnie obcując z naturą. Terenowi obozu projekt przywraca należną mu rangę, oraz przeobraża go w żywy pomnik historii, ku czci ofiar holokaustu. Istniejące kamieniołom Liban i Bonarka, stały się miejscami gdzie można poznawać geologię, przyrodę ożywioną i historię górnictwa odkrywkowego surowców mineralnych. Racjonalne i dobre zagospodarowanie terenu Krzemionek Podgórskich stanie się w przyszłości kolejną z wizytówek Krakowa a program turystyczny miasta zostanie wzbogacony o kolejna atrakcje dla turystów i mieszkańców.

 

OPIS PROJEKTU:

PODZIAŁ NA PARKI TEMATYCZNE

 

Pierwszym i najważniejszym wnioskiem, jaki nasuwa się po określeniu wytycznych projektowych ustalonych na poszczególnych obszarach, jest „tematyczny” podział terenu, wynikający przede wszystkim z zasobu kulturowego. Na podstawie zastanych wartości obiektów istniejących i całych obszarów wraz z towarzyszącą im historią, w prosty sposób można podzielić teren na podjednostki. Wydzielone przestrzenie ostatecznie będą mogły stworzyć odrębne zielone tereny o charakterze parkowym, będące odrębnymi w swej treści miejscami i jednocześnie będą razem tworzyć zwarty, zielony kompleks parków. W związku z powyższym wydzielone zostają cztery rejony „ parków tematycznych”

 

Park Krakusa – teren przy Kopcu Krakusa i jego najbliższe otoczenie wraz z podejściem na wzgórze od północnej strony , na którym znajduje się droga forteczna do niegdysiejszego fortu Krakus. Podstawą do wydzielenia tego terenu jest dominująca forma kopca, historyczny teren fortu oraz obszar corocznej , tradycyjnej imprezy związanej z kopcem – Rękawki.

 

Park Nauki i Techniki – obejmujący teren kotliny kamieniołomu wraz z przyległymi zabudowaniami i infrastrukturą techniczną oraz okoliczne hałdy odpadów skalnych. Podział wynika z jednolitej genezy terenu i wyraźnego poindustrialnego charakteru kamieniołomu.

 

Park Militaris – wydzielony na obszarze dawnego systemu składów amunicji , wchodzącego w skład Twierdzy Kraków. Na terenie obecnie znajdują się dwie prochownie nr 2 i nr 3 oraz resztki magazynu nr 6 (na polanie w lasku Bonarka). Wraz z polanami i dawnymi polami przy prochowniach i pasem terenu między krawędzią kamieniołomu a granicą wyznaczoną przez cmentarz.

 

Park Pamięci – teren tego parku pokrywa się z zasięgiem obszaru wpisanego do rejestru zabytków, jako obóz koncentracyjny Płaszów.

 

Podział na wyżej wymienione parki pociąga za sobą rozdział funkcjonalny całości projektowanego terenu. Funkcja została dostosowana do zastanego stanu w taki sposób, aby umożliwić zwiedzanie parków. Ma rozwieź umożliwić o powstanie usług towarzyszących, jak również określić formę zainwestowania. Ta ostatnia musi w pewien sposób podkreślać charakter terenu, przez co ukierunkować , czy niejako „zmusić” do odpowiedniego rodzaju zwiedzania. Funkcją przewodnią dla całości kompleksu parków będzie szeroko rozumiana edukacja, zaś funkcjami towarzyszącymi rekreacja i kontemplacja. W obrębie rekreacji przewiduje się stworzeni miejsc i zaplecza, które umożliwią atrakcyjne i aktywne spędzanie wolnego czasu. Wprowadzenie nowych funkcji musi odbyć się bez szkody dla przyrody i zasobu kulturowego. W ramach wspomnianych funkcji przewidziano inwestycje takie jak aranżacja punktu widokowego na wzgórzu z Kopcem Krakusa, wprowadzenie parkowego układu na dnie kamieniołomu, budowa małej stadniny koni, utworzenie na terenie infrastruktury budowlanej kamieniołomu strefy galeriowo – muzealnej z odpowiednim zapleczem, wydzielenie miejsc pod aktywną rekreację i zapewnienie jej koniecznej infrastruktury , utworzenie parku na terenie KL Płaszów umożliwiającego kontemplacje i będącego jako całość swoistym pomnikiem ku czci ofiar.

 

Zróżnicowanie charakteru i znaczenia obszarów i związany z nimi obowiązek ochrony , powodują rozróżnienie jakości udostępnienia poszczególnych miejsc. Ograniczenia dostępności wynikają z ochrony zasobu kulturowego, zwyczajnej, fizycznej niedostępności miejsc oraz ochrony okresu lęgowego ptaków. Projekt wyznacza jako tereny niedostępne ściany kamieniołomów, poza krótkim odcinkiem udostępnionym dla wspinaczki. Na terenie dawnego obozu rozsypano prochy pomordowanych i dlatego jest on w swoich granicach nie tylko wspomnieniem po obozie ale jest też cmentarzem, na którym spoczywają zbezczeszczone szczątki. Z uwagi na charakter martyrologiczny przestrzeni poobozowej, sposób korzystania z niej jest już określony społecznie przyjętymi normami zachowania w takich miejscach. Tak więc teren KL Płaszów będzie strefą o ograniczonej dostępności. Z potrzeby ochrony cennego obszaru rezerwatu „Bonarka”, w jego rejonie również została wprowadzona strefa ograniczonej dostępności, wstęp na teren mógłby się odbywać tylko pod okiem przewodnika. Na terenie projektowym wyznaczono obszar ( południowa część kamieniołomu ), który będzie niedostępny czasowo- wiąże się to z okresem lęgowym ptaków, które przebywają w kamieniołomie i jego okolicach. Poza wyżej wymienionymi obszarami i dotyczącymi ich ograniczeniami, pozostała część terenu jest dostępna.

 

Na całym terenie zostały wytyczone trasy ścieżek dydaktycznych, te w zależności od tematu będą kierować zwiedzającym tak, aby mógł zobaczyć jak najwięcej. Ścieżki podzielone są tematycznie, każda dotyczy innego zagadnienia, częściowo ich tematyka pokrywa się z tematyką poszczególnych parków. Jednak ich trasy znacznie wykraczają poza obszar jednego parku. Aby takie ścieżki dobrze spełniały swoją funkcję, należy dla każdej stworzyć odpowiednią informację w terenie w postaci tablic informacyjnych, bądź punktów w których treści mogłyby być przekazane w sposób multimedialny i interaktywny.

proj1

ZAGOSPODAROWANIE POSZCZEGÓLNYCH PARKÓW TEMATYCZNYCH

PARK KRAKUSA

 

IDEA – Głównym pomysłem na zagospodarowanie tego terenu było stworzenie interesującej przestrzeni przy użyciu minimalnych środków. Projekt opiera się na wydobyciu istniejącego potencjału przestrzeni i jej historycznej oraz współczesnej wartości. Podstawowym zadaniem projektu jest uporządkowanie i uczytelnienie przy jednoczesnym lepszym dostosowaniu do funkcji. Tak więc projekt tego rejonu bardziej polega na wytycznych do stanu przedprojektowego niż na kreacji nowej przestrzeni. Odtworzenie zarysu umocnień fortu jest jednocześnie pomysłem na rodzaj miejsc siedzących koniecznych przy aranżacji punktów widokowych, jednocześnie zamknięty układ ścieżek biegnących po obwodzie fortu wydziela „scenę” wykorzystywaną podczas obchodów święta „Rękawki”.

 

FUNKCJA – Park ten został zaprojektowany w taki sposób aby mógł kontynuować funkcję przeznaczoną mu od setek lat, czyli pozostać punktem widokowym i miejscem organizowania „Rękawki”. Wszystkie zabiegi projektowe kierowane były w ten sposób aby te dwie funkcje nadal pozostały nadrzędne. Funkcjami towarzyszącymi i wynikającymi z tych

najważniejszych, są zadania dydaktyczne i rola terenu zieleni miejskiej.

 

UKŁAD KOMUNIKACYJNY – System komunikacyjny na wzgórzu Kopca Krakusa częściowo jest wynikiem układu historycznego – główna droga prowadząca na szczyt pagórka , to dawna aleja forteczna. Kontynuacja drogi fortecznej prowadząca spod kopca na południe w kierunku prochowni jest wytyczona na podstawie obecnej wydeptanej ścieżki, podobnie jak ścieżka prowadząca na szczyt kopca ( jest ona w tym momencie powodem powolnego wypłukiwania materiału z bryły kopca. Ścieżka ta powinna zostać zmodernizowana w taki sposób, aby nie naruszać formy kopca, ale jednocześnie uchronić go przed dalszą erozją ).

Układ ścieżek obwodzących płaskowyż stanowią dróżki biegnące po obwodzie dawnego fortu Krakus. Pod kopiec dostać się można również nowo wytyczoną trasą z parkingu, u podnóża góry. Doprowadza ona do drogi fortecznej, którą dalej można dojść do kopca.

 

ZIELEŃ - Charakterystyczną cechą dla Parku Krakusa jest brak dużych połaci zieleni wysokiej. Najcenniejszym zbiorowiskiem roślinnym w tym rejonie jest ciepłolubna łąka rajgrasowa, która ze względu na swą wartość musi podlegać ochronie, a co za tym idzie, projekt zieleni opiera się głównie na pozostawieniu tej łąki w obecnym stanie i utrzymaniu jej ( koszenie cztery razy do roku ). Zachowana i uzupełniona w projekcie została aleja przy drodze fortecznej. Jedyne połacie wyższej zieleni stanowi zadrzewienie wzdłuż granicy z cmentarzem, które ma za zadanie wizualne odcięcie parku od cmentarza, jednak docelowa wysokość tego pasa zieleni nie będzie zasłaniać widoku z kopca na południe. U podnóża góry zachowane zostały drzewa owocowe i ozdobne – pozostałość po ogródkach działkowych, które będą tworzyć luźne zadrzewienie. Dodatkowo wzdłuż górnej krawędzi w celu zabezpieczenia jej , posadzone zostały niskie, kolczaste krzewy, dzikie róże i jeżyny.

Wzdłuż murku otaczającego zarys fortu, posadzono karaganę syberyjską ( roślina często wykorzystywana w układach zieleni fortecznej )

 

FORMA - Główną formę kształtującą wygląd Parku Krakusa jest naturalne ukształtowanie terenu zwieńczone bryłą kopca. Wszystkie zabiegi stosowane przy zagospodarowaniu tego obszaru, tak w przeszłości jak i w obecnym projekcie, są dostosowane do rzeźby terenu.

Przebieg i ukształtowanie dróg i ścieżek uzależnione są od nachylenia stoków (im bardziej staje się on stromy , tym drogi bardziej się wiją , potrzebują przy tym większych nasypów i wykopów , jak w przypadku drogi fortecznej ). Dawne zagospodarowanie wzgórza, jako terenu fortu, zostało swobodnie odtworzone za pomocą niewielkich murków, zieleni i układu ścieżek. Nad całością kompozycji dominuje kopiec Krakusa w nienaruszonej formie.

 

TREŚĆ - ukształtowana w projekcie przestrzeń otoczenia kopca ma nade wszystko uczytelnić historyczne wartości miejsca. Park ma być nośnikiem treści historycznych , eksponując dawne wartości kulturowe ( kopiec, fort ) jak i możliwość obserwacji panoramy Krakowa, zwłaszcza w kierunku Starego Miasta.

Wszelkie działania projektowe kierowały się ku maksymalnemu wydobyciu w sposób wizualny i „namacalny” tychże treści historyczny , ale w sposób na tyle dyskretny, aby pozostawić po stronie zwiedzającego możliwość osobistego odkrywania przestrzeni. To co nie zostało dosłownie pokazane użytkownik dzięki danym dostarczonym mu na tablicach informacyjnych, będzie mógł sam odtworzyć w swojej wyobraźni.

projekt2

PARK NAUKI I TECHNIKI

 

IDEA – Główny pomysł na zagospodarowanie części parku opierał się na uczytelnieniu techniczno – przemysłowej genezy miejsca i przemycaniu w zastosowanych formach idei, które towarzyszyły kiedyś pierwszym twórcom obiektów przemysłowych. To stało się podstawą do łączenia ze sobą elementów architektury klasycznej wyrażonych za pomocą współczesnych materiałów , tak aby tworzyć formy o treści podkreślającej zastany charakter miejsca i docelowo stworzyć park, czyli przestrzeń o zupełnie nowej funkcji.

 

FUNKCJA - Podstawowym założeniem Paku Nauki i Techniki, było połączenie funkcji nadrzędnych – rekreacyjnych i edukacyjnych z funkcjami dodatkowymi – usługowymi, kulturalnymi i rehabilitacyjnymi. W północnej część przeważa funkcja dydaktyczna zaś w południowej rekreacyjna. Dawna zabudowa kamieniołomu została zaadoptowana pod kątem wystawowym i muzealnym, przewidziano tu także budynki mieszczące punkty informacyjne oraz zaplecze organizacyjne. Na zwałowisku zaprojektowane zostały dwie małe stajnie dla koni , wybiegi oraz niewielki ogród sensoryczny. Są to miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, ale nie wykluczają z użytkowana innych ludzi. Budynek przy ogrodzie sensorycznym przewidziany jest jako miejsce noclegowe. Cały kompleks ma służyć jako teren szeroko pojętego wypoczynku i rekreacji dla ludzi przyjeżdżających na dłuższy pobyt, jak i mieszkańców Krakowa. Mogą się tu odbywać niewielkie imprezy kulturalne , sympozja naukowe, prelekcje , itp. Południowa cześć kamieniołomu została zaprojektowana jako park, gdzie można pospacerować lub zorganizować rodzinny piknik. Im dalej na południe kamieniołomu tym charakter parku staje się bardziej naturalistyczny. Jedna ze ścian kamieniołomu została udostępniona pod wspinaczkę.

 

KOMUNIKACJA - System komunikacyjny opiera się na systemie ścieżek, których gęstość różnicuje się na przestrzeni parku. Miedzy zabudową system ten jest bardziej rozbudowany w przeciwieństwie do rzadkiej sieci w południowej części parku. Wynika to z nagromadzenia różnych funkcji i przeznaczonych im urządzeń oraz budynków ( mieszczących się w północnej strefie założenia ). Ścieżki prowadzone są tak, aby w jak najkrótszy i jednocześnie ciekawy sposób połączyć najważniejsze elementy projektu. Dwie drogi główne pozostawiono w takim układzie, jaki posiadały w stanie przedprojektowym. Nieco wygładzono jedynie ich przebieg, unormowano szerokość i zmieniono nawierzchnię ( są to drogi : od zabudowań przy ulicy Za Torem biegnąca dalej równolegle do ściany i wyprowadzająca z kamieniołomu na wyższe tereny nieopodal kopca. Drugo to droga zaprojektowana na podstawie przebiegu bocznicy kolejowej , wiodącej na dno kamieniołomu ). Pozostałe doprojektowane ścieżki stanowią poprzeczne uzupełnienie tych głównych. Na terenie przewidziano także dwa parkingi dla samochodów osobowych (jednym przy strefie wejściowej do kamieniołomu , drugi przy stadninie ).

 

ZIELEŃ - Ze względu na wielość funkcji, komercyjny charakter całości założenia oraz na poprzemysłowy charakter , na obszarze tym zaprojektowano kilka kompozycji z roślin ozdobnych. Kompozycje te są głownie wypełnieniem stref przy budynkach. Gatunki roślin i sposób ich prowadzenia zostały dostosowane do reprezentacyjnego charakteru miejsca. W stworzonym na tym obszarze ogrodzie sensorycznym , posadzono rośliny o intensywnych i przyjemnych zapachach, ciekawej fakturze liści i interesujących kolorach kwiatów. Rośliny w ogrodzie sensorycznym: krwawnik pospolity, nawłoć ogrodowa, tawułka, hortensja Dębo listna i bukietowa, lipa drobnolistna, oliwnik, oriksa japońska, magnolia japońska i gwieździsta, laurowiśnia wschodnia, wawrzynki, marzymięta, wiciokrzew, loteria,, pigwa, woskownica, jabłoń wieńcowa, jaśminowiec wonny, lilak pospolity, lawenda, oczar japoński i inne rośliny projektowane na terenie: karmnik ościsty, irga błyszcząca, brzoza Maksymowicza, jesion wyniosły, grab pospolity, bukszpan zwyczajny, pięciornik krzewiasty, wierzba purpurowa i inne.

 

TREŚĆ – W pierwszej kolejności teren parku czyta się jako przestrzeń „naszpikowana” treściami edukacyjnymi o tematyce technicznej i jest to prawidłowe wrażenie, zważywszy na nazwę parku – Park Nauki i Techniki. Zwiedzający ten teren, będzie otoczony eksponatami, pomnikami oraz instalacjami multimedialnymi i interaktywnymi, dotyczącymi zagadnień naukowo- technicznych. Miejsce kamieniołomu samo w sobie jest eksponatem, przykładem kopalni odkrywkowej kamienia. Jeśli zwiedzający bardziej zapozna się z miejscem, zauważy kolejne treści, takie jak: wartości przyrodnicze ( przyrody ożywionej i nieożywionej ) czy historyczne (wydarzenia II Wojny Światowej – grób pomordowanych więźniów obozu Służby Budowlanej ) oraz treści , które przemycono w nowych budowlach (amfiteatr – architektura Grecji , pawilony wystawowe – tradycje wczesnej architektury przemysłowej ).

projekt3

PARK MILITARIS

 

IDEA – Ochrona wartości przyrodniczych, stworzenie przestrzeni, na której wśród naturalnej zieleni będzie można poznawać zabytki sztuki wojskowej, to idea która przyświecała w procesie tworzenia projektu przestrzeni między dawnymi prochowniami.

 

FUNKCJA – Ten rozległy teren pełni rolę parku miejskiego, przeznaczonego głównie pod rekreację z uzupełniającą funkcją muzealno – dydaktyczną, w rejonie dwóch zachowanych prochowni.

 

KOMUNIKACJA – System komunikacyjny tworzy układ dróg i ścieżek prowadzonych między prochowniami. System ten oparty jest na istniejącym układzie dróg fortecznych , między dawnymi składami amunicji. Przez teren lasku Bonarka i polan w jego środkowej części została poprowadzona obwodnicowa ścieżka na granicy zadrzewień i łąki. Na terenie tego parku projekt zakłada komunikacje : pieszą , konną oraz rowerową.

 

ZIELEŃ – Projekt zieleni na terenie Parku Militaria wynika z wytycznych przyrodniczych dla tego terenu. Wszystkie działania w tym zakresie sprowadzają się do wykształcenia cennych zbiorowisk roślinnych. W tym celu projekt przewiduje nasadzenia wzbogacające runo leśne w obszarze zadrzewień laso podobnych lasku Bonarka, wprowadza wypas owiec na terenie łąk, wycinkę samosiewów , tak aby zatrzymać proces sukcesji na obszarach trawiastych. Jedynym nowym nasadzeniem zieleni wysokiej jest aleja drzew wzdłuż drogi do zbiorników wodociągów miejskich.

 

FORMA – Teren ten jest przede wszystkim obszarem zieleni „skąponowanej” przez naturę. Projekt ogranicza się do ochrony i uzupełnienia istniejących zbiorowisk roślinnych i do udostępnienia tego terenu zwiedzającym ( drogi i ścieżki ). Jedynie prochownie i ich otoczenie , wał detonacyjny oraz układ dawnych pól na stoku poniżej składów amunicji to przestrzeń, na której przewiduje się większą ingerencje projektową.Podział niegdysiejszych pól według projektu zostanie uwydatniony przez niewysokie murki kamienne, przerośnięte roślinami polnymi( typowymi dla łąki owsicowej). Prochownie zostały dostosowane do funkcji interaktywnego muzeum , które przyciągać powinno zwiedzających interesującą ekspozycją wewnątrz i na zewnątrz budynków. Cześć prochowni nr 2, która obecnie nie istnieje, została w projekcie symbolicznie „odbudowana” jak fantom dawnej bryły prochowni.

 

TREŚĆ – Tak jak w przypadku poprzednich parków, głównymi treściami jakie powinien ten park nieść, są wartości przyrodnicze i historyczne. Te ostatnie w tym przypadku będą dotyczyć zagadnień militarnych. Zwiedzający park powinien w przyjemny i aktywny sposób zapoznać się z najciekawszymi eksponatami dawnej sztuki militarnej oraz docenić wartość natury dzięki obcowaniu z nią .

projekt4

PARK PAMIĘCI

 

IDEA - Główną ideą projektu terenu Parku Pamięci było symboliczne odtworzenie układu przestrzennego obozu , przy uniknięciu zabiegów rekonstrukcyjnych. Użycie łagodnych środków przekazu ma na celu stworzenie krajobrazu odpowiadającego klimatowi kontemplacji. W miejscu tragicznych wydarzeń za pomocą symboli i w nieagresywny sposób upamiętnia się te wydarzenia i składnia zwiedzających do chwili refleksji. Projektowi przyświecała również idea wykreowania kulturowej przestrzeni, która mogłaby funkcjonować bez szkody dla cennych przyrodniczo terenów.

 

FUNKCJA - Park Pamięci pełni funkcję memoratywną ( jako pomnik pamięci ofiar obozu ) i kontemplacyjną (poprzez nadanie odpowiedniego charakteru ). Jako uzupełniającą zaprojektowano funkcję parkową ( jako składnik kompleksu) i edukacyjną ( ścieżki dydaktyczne ). Projekt podnosi jakość przestrzeni i zaniżoną obecnie rangę miejsca.

 

KOMUNIKACJA – Podstawą do projektu systemu komunikacji Parku Pamięci było przywrócenie tego systemu z czasów gdy funkcjonował obóz. Obecnie istnieje kilka dróg , które mają przebieg zgodny z układem z okresu II Wojny Światowej. Część dróg wprowadzono na nowo lub też nieco zmieniono ich obecny przebieg , tak aby ostatecznie odtworzyć autentyczny system dróg obozowych. Konieczny parking został zaprojektowany na terenie dawnych ogródków działkowych przy ulicy Kamieńskiego.

 

ZIELEŃ - Projekt zieleni na terenie parku przygotowano ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych przyrodniczych i widokowych. Podstawowym zadaniem tego projektu jest zachowanie i przywrócenie cennych zbiorowisk roślinnych, przede wszystkim roślinności trawiastej. Projekt dotyczy wycinek drzew i krzewów, tak aby zwiększyć powierzchnię łąk i zatrzymać ich zarastanie. Przewiduje także regularne koszenie traw , sprzyjające dobrej kondycji tego typu zbiorowisk roślinnych. Oprócz wymienionych zabiegów projekt obejmuje nasadzenie zieleni maskującej wzdłuż granicy terenu z ulicą Jerozolimską ( zasłonięcie zabudowy mieszkaniowej ). Zieleń również stała się tworzywem architektonicznym , przy pomocy którego została zaznaczona cześć obrysów baraków ( żywopłoty strzyżone ), zarys szańca i grobu masowego ( niskie rośliny zielne dobrane tak aby o każdej porze roku znajdowały się tu białe kwiaty delikatnie znaczące tragiczne miejsce ), podkreślenie placu apelowego ( drzewa purpurowo-listne, posadzone wokół placu, - Klon zwyczajny- Acer Platanoides odmiana ‘ Royal Red’ ) oraz przy aranżacji otoczenia „Szarego domu”.

 

FORMA - Przestrzenny układ parku jest symbolicznym odwzorowaniem dawnego obozu. Na terenie został odtworzony dawny układ dróg. Zabudowa baraków jest symbolicznie zaznaczona, uczytelnienie konturu baraków przy użyciu kilku środków, jest uzależnione od otoczenia ( w przypadku obiektów na łąkach są to niewysokie murki, na terenach zadrzewionych powierzchnie wyłożone kamieniami przerośniętymi przez roślinność runa, w przypadku baraków znajdujących się w części zachodniej jako tworzywo posłużyły rośliny – niskie formowane żywopłoty ).

Rejon szarego domu zaaranżowano jako strefę wejściową na teren parku. Układ placu – bramy z kompozycją czarnych obelisków.

Symetrycznie do szarego domu na ziemnym postumencie zostało posadzone Drzewo Pamięci.

Nieopodal szarego domu w miejscu ruin domu przedpogrzebowego zaprojektowana została konstrukcja będąca fantomem niegdyś istniejącego w tym miejscu domu przedpogrzebowego.

 

IDEA - Główną ideą projektu terenu Parku Pamięci było symboliczne odtworzenie układu przestrzennego obozu , przy uniknięciu zabiegów rekonstrukcyjnych. Użycie łagodnych środków przekazu ma na celu stworzenie krajobrazu odpowiadającego klimatowi kontemplacji. W miejscu tragicznych wydarzeń za pomocą symboli i w nieagresywny sposób upamiętnia się te wydarzenia i składnia zwiedzających do chwili refleksji.

Projektowi przyświecała również idea wykreowania kulturowej przestrzeni, która mogłaby funkcjonować bez szkody dla cennych przyrodniczych terenów.

 

TREŚĆ - Historyczne i martyrologiczne treści, których nośnikiem jest teren dawnego obozu zostały potraktowane priorytetowo. Symboliczne odtworzenie baraków, miejsc egzekucji , grobów masowych , placu apelowego i innych obiektów dawnego obozu oraz zachowanie autentycznych elementów (ich uwydatnienie i konserwacja ) jako całość ma być żywą lekcją historii II Wojny Światowej i uczczeniem ofiar nazistowskich Niemiec.

projekt5

 

Galeria projektowa


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Sylwetki projektantów


logo  Anna Fecko-Mleczko & Bartłomiej Mleczko

  Pracownia Treezone
  Zdrojowa 109a
  33-300 Nowy Sącz

  http://treezone.pl/

  Firma TreeZone jest nowoczesną pracownią zajmującą się architekturą krajobrazu oraz realizacją projektów w dziedzinie nowoczesnej kompozycji krajobrazu dla prywatnych i publicznych inwestorów.

0
0
0
s2sdefault

Projekty i realizacje

Zobacz jak przebiegły metamorfozy 3 tarasów

Zobaczcie jak prezentują się metamorfozy trzech tarasów wykonane przez Fabrykę...

Dach zielony przy apartamencie

Koncepcja zawiera główne wytyczne Inwestora, który marzył o stworzeniu na...

Ogrody na wodzie

Lokalizacja projektu to obszar położony w sąsiedztwie galerii handlowej. Głównym...

Projekt ogrodu przydomowego

Teren inwestycji to działka o powierzchni 1290 m2 i regularnym...

Projekt dużego ogrodu przydomowego

Na działce istnieje dom i fragmenty podjazdu oraz ścieżki wyłożone...

Ogród przy dawnej fabryce Jakuba Markusa w Białymstoku

Idea kreacji ogrodu swobody ruchu i myśli, determinowała o ograniczeniu...

12 rabat

Projektowana przestrzeń to XIX-wieczne gospodarstwo, które wraz ze zmianą właściciela...

Nowoczesny ogród przydomowy

Głównym celem postawionym sobie przy projektowaniu ogrodu było uzyskanie jak...

Podmiejski ogródek z motywami dalekowschodnimi

Ogród powstał w ścisłej współparcy z inwestorami, ktorym podobają się...

Ogród naturalny

Urozmaicony układ kostki granitowej , delikatnie różniące się jej odcienie...

Ogród sensoryczny przy pawilonie

Ogród zaprojektowany został dla klientów restauracji, która mieści się w...

Ogród na wzniesieniu

Położenie projektowanej działki na terenie wznoszącym się narzuciło pewien układ...

Przestrzeń emocji

Prezentowany ogród powstanie na terenie o pow. 1,1 ha, w...

Koncepcja zagospodarowania przestrzennego placu wokół domu parafialnego

Ogród rekreacyjny czyli określenie przestrzeni przeznaczone na wypoczynek w przerwach...

Wypoczynkowy ogród sprzyjający integracji

Ogród znajduje się w najbliższym otoczeniu hotelu spa za miastem...

Projekt zagospodarowania fragmentu osiedla mieszkaniowego

Na przeciwko klatki schodowej zaproponowano miejsce do wypoczynku, składające się...

Ogród przy skarpie

Obszar objęty opracowaniem to skarpa o nachyleniu 45o, na którą...

Ogród wielofunkcyjny ze ścianą wodną

Posiadanie własnego ogrodu to przywilej. To miejsce spotkań przyjaciół i...

Projekt zagospodarowania nadziemnego przejścia dla pieszych

Główną ideą projektu było stworzenie przestrzeni miejskiej, spełniającej funkcję rekreacyjną...

Projekt ogrodu w Sarnowie

Projektowany ogród o pow. 3700 m² ze względu na swoja...

Pod ulubionym drzewem z ulubioną książką

„Ma być wygodnie i nowocześnie” -tak klienci przedstawili swoje wytyczne...

Ogród Karoliny i Andrzeja

Uwzględniając potrzeby i marzenia właścicieli, długą prostokątną działkę optycznie skróciliśmy...

Ogród biało-zielony z nutką czerwieni

Ogród na wąskiej działce przy zabudowie szeregowej przeznaczony jest dla...

Modernistyczny ogród śródziemnomorski z dostępem do morza

Głównym celem projektu jest stworzenie nowoczesnego jak i funkcjonalnego ogrodu...

Ogród nowoczesny w stylu śródziemnomorskim

W odpowiedzi na oczekiwania właścicieli, zaprojektowano ogród będący przedłużeniem domu...

Swobodna zieleń w sztywnych ramach

Projektowany ogród powstaje na działce z dwoma budynkami. Celem był...

Zielony zakątek na dachu

Teren, który został objęty zagospodarowaniem usytuowany jest na dachu budynku...

Ogród w stylu nowoczesnym z basenem

Działka, na której położony jest jednorodzinny dom wraz z ogrodem...

Zimozielony ogród ziołowy

Zaproponowano układ zgeometryzowany z podporządkowaną zielenią, stwarzającą wrażenie swobodnej, poprzez...

Ogród nowoczesny - wielofunkcyjny

Przedstawiony ogród zajmuje powierzchnię 7,8a. Projekt stworzony został z myślą...

Nowoczesny ogród przy domu pasywnym

Nowoczesny ogród dostosowany do bryły budynku pasywnego, nieznacznie zróżnicowanego terenu...

Projekt ogrodu przy sali weselnej

Zaproponowano układ zgeometryzowany z podporządkowaną zielenią, stwarzającą wrażenie swobodnej, poprzez...

Zorientowany na orient

Życzeniem właściciela tego ogródka działkowego o powierzchni 190 m2 było...

Projekt ogrodu przydomowego w Kalinówce

Ogród zaprojektowany dla miłośnika koszenia traktorkiem jednocześnie zapracowanego człowieka

Modern Garden

Cały projekt cechuje nowoczesna forma, wyrażająca się w prostych liniach...

Ziołowy ogród na dachu

Głównym założeniem projektu było ożywienie martwej przestrzeni na dachu poprzez...

Zagospodarowanie terenu wokół hotelu

Projekt wykonany na potrzeby Hotelu Mazury w Giżycku przez uczennice...

Ogród minimalistyczny

Ogród mieści się przy zabudowie bliźniaczej, na powierzchni 750 m2...

Krajobrazowy ogród na spadku

Na działce ze znacznym spadkiem, zaplanowano kilkupoziomowy ogród, o zróżnicowanych...

Nowoczesny ogród przydomowy w Ożarowie Mazowieckim

Założeniem było stworzenie ogrodu w nowoczesnej stylistyce, który stanowiłby integralną...

Nowoczesny ogród wypoczynkowy z nutką puryzmu

Ogród został za projektowany dla przyszłego emeryta, któremu zależało na...

Ogród na dachu

Projekt przewiduje zagospodarowanie powierzchni dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Dwa ogrody...

Ogród miejski

Projekt ogrodu miejskiego przy zabudowie szeregowej dla czteroosobowej rodziny z...

Ogród z motywem przewodnim okręgu

Projekt jest przewidziany na działkę o wielkości 13,5 ara. Zasadniczym...

Ogród naturalistyczny

Projektowany ogród znajduje się na działce, położonej w otoczeniu lasów...

Ogród w stylu 'modern'

Minimalistyczny i nowoczesny styl ogrodu został zaakcentowany białym ogrodzeniem –...

Ogród nowoczesny

Projektowana przestrzeń znajduję się na działce o powierzchni ok 850...

Ogród przy szeregowcu

Projekt przedstawia koncepcję zagospodarowania małego ogrodu przydomowego. Głównym celem było...

Ogród utrzymany w stylu nowoczesnym

Oryginalna kompozycja geometryczna oraz ciekawe elementy małej architektury pozwoliły uzyskać...

Projekt ogrodu wielofunkcyjnego

Opracowanie obejmuje powierzchnię 7,5 ara. Ogród przystosowany jest do pełnienia...

Łąki Nowohuckie

Projekt stanowi koncepcje zagospodarowania terenów znajdujących się na południe od...

Ogród na tarasie

Ogród powstał na tarasie mieszczącym się przy mieszkaniu. Układ donic...

Zabawy z kolorem – ogród kontrastów i niuansów

Głównym założeniem tego ogrodu było uzyskanie ciekawej kombinacji kolorów przy...

Stary Młyn w strefie UNESCO

W zabytkowej strefie toruńskiej Starówki wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa...

Piękny park w Kikole

Park w Kikole, dzięki prywatnej inicjatywie obecnych właścicieli „wyrwany z...

Wyjątkowy ogród z basenem

Ten wyjątkowy ogród z basenem, który prezentujemy na zdjęciach powstał...

Ogród przydomowy w Nassjo

Klient z miejscowości Nassjo w Szwecji zamówił projekt ogrodu przydomowego...

Zagospodarowanie ulicy Sztormowej w Pogorzelicy

Ulica Sztormowa również pełni funkcję pieszojezdni. Jej zadaniem jest umożliwienie...

Zagospodarowanie ulicy Morskiej w Pogorzelicy

Ulica Morska również pełni funkcję pieszojezdni. Jej zadaniem jest umożliwienie...

Zagospodarowanie ulicy Bursztynowej w Pogorzelicy

Ulica Bursztynowa pełni funkcję pieszojezdni. Jej zadaniem jest umożliwienie dojazdu...

Zieleń przy apartamencie

Głównym zadaniem projektanta było stworzenie pionowych przegród na obrzeżach tarasu...

Zieleń przy firmie

Projekt zieleni nawiązuje do nowoczesnego charakteru oraz bryły budynku, a...

Zieleń przy osiedlu

Przy nowym osiedlu położonym niedaleko centrum miasta zaprojektowana została przyjazna...

Zieleń przy budynku biurowym

Przy nowoczesnym budynku biurowym stworzono prostą w formie, łatwą w...

Zaciszny ogród

Pewnego dnia zadzwonił do naszej Pracowni właściciel ogrodu z prośbą...

Ogród przy segmencie

Głównym założeniem projektowym było stworzenie ogrodowego azylu w stylu japońskim...

Ogród japoński

Głównym założeniem projektowym było stworzenie ogrodowego azylu w stylu japońskim...

Dwa ogrody przy segmencie

  Głównym założeniem projektowym był podział przestrzeni ogrodu na II strefy...

Ogród przyjemnych fal

  Projekt dotyczy zagospodarowania terenu na działce o powierzchni 1085m2 położonej...

Zaciszny Zakątek

Projekt Ogrodu dotyczy zagospodarowania terenu o powierzchni ok. 700m2 położonego...

Ogród żwirkowy

Działka położona jest w Piotrkowie Trybunalskim, przy malowniczych łąkach na...

Ogrody z proporcją i atmosferą – Andy Sturgeon

Kocha rzeźby, które są częścią jego ogrodów. Marzy o pracy...

Bawa Gor Gor – Park na pustyni w Iraku

Prezydent USA Barrack Obama ogłosił oficjalny koniec największego konfliktu zbrojnego...

Ogród w Kwirynowie - projekt i realizacja

Prezentowany przez nas ogród znajduje się w Kwirynowie w okolicach...

Terraced Park - projekt wyróżniony SLANT AWARD 2011

Przedstawiamy projekt zespołu projektowego studentów z Zachodniopomorskiego Uniwrsytetu Technologicznego...

Projekt zagospodarowania południowej części Krzemionek Podgórskich jako kompleksu parków tematycznych

Projekt zagospodarowania południowej części Krzemionek Podgórskich jako kompleksu parków tematycznych...

Luksusowy ogród przy rezydencji 2011 - Miejsce VII

Miejsce VII w konkursie projektowym "Luksusowy ogród przy rezydencji 2011...

Luksusowy ogród przy rezydencji 2011 - Miejsce IV

Koncepcja zagospodarowania osiedla w Bobolinie stanowi kompleksową propozycję zakładająca stworzenie...

Luksusowy ogród przy rezydencji 2011 - Miejsce VIII

Piąte miejsce w konkursie projektowym „Luksusowy ogród przy rezydencji 2011”...

Luksusowy ogród przy rezydencji 2011 - Miejsce VI

 Poniżej przedstawiamy projekt, który zajął szóste miejsce autorstwa Pracowni...

Luksusowy ogród przy rezydencji 2011 - Miejsce III

Konkurs projektowy skierowany był do architektów krajobrazu, architektów, uczniów...

Luksusowy ogród przy rezydencji 2011 - Miejsce V

Piąte miejsce w konkursie projektowym „Luksusowy ogród przy rezydencji 2011”...

Luksusowy ogród przy rezydencji 2011 - Miejsce II

Koncepcja zagospodarowania osiedla Willa Park w Bobolinie oparta została ...

Luksusowy ogród przy rezydencji 2011 - Miejsce I

Projekt luksusowego ogrodu powstał z myślą o wymagającym odbiorcy, ceniącym...

Syrenie Stawy - koncepcja ogrodu botanicznego

Bogata roślinność, budynek dydaktyczny z oranżerią, zielona szkoła, rzeźby i...

Zielona Oaza

Ten ogród jest utrzymany w nowoczesnym, geometrycznym stylu. Jako że...

Ogród na półokręgu

Właściciel ogrodu zażyczył aby zaprojektowana przestrzeń stwarzała wiele możliwości do...

Mały ogród miejski

  Zadaniem projektana było utworzenie prostego ogrodu pry zabudowie bliźniaczej z...

Ogród na wąskiej działce w Płońsku

Właściciel małego ogrodu wymagał od projektantki wyodrębnienia oddzielnych, ale powiązanych...

Ogród reprezentacyjno-wypoczynkowy w Konikowie

Przy projektowaniu ogrodu projektantka miała za zadanie podzielić przestrzeń...

Projekt ogrodu w Babicach

Bryła i elewacja budynku mają nowoczesny charakter, który starano się...

Projekt placu w podwórzu

Jest to projekt placu w podwórzu pośród budynków Uniwersytetu ...

Altana

Altana utrzymana jest w nowoczesnym i prostym wzornictwie. W zamierzeniu...

Projekt terenu rekreacyjnego na bazie pola golfowego

Głównym założeniem projektu jest stworzenie miejsca, gdzie wolny czas aktywnie...

Taras willi nadmorskiej...

Propozycja aranżacji przestrzeni tarasu (ok. 120m2) zakłada podkreślenie nowoczesnej...

Projekt ogrodu w Koszęcinie

Projekt ogrodu w Koszęcinie polegał na rekompozycji oraz odświeżeniu...

Koncepcja na zagospodarowanie Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach

Ideą projektu jest stworzenie zielonej powierzchni miejskiej z wydzielonym...

Koncepcja kąpieliska

Na terenie objętym opracowaniem stworzono dwie wersje koncepcji zagospodarowania...

Nowoczesny ogród miejski, koło Gdańska

Zaproponowaliśmy urozmaicenie wysokości terenu, które udało nam się uzyskać...

Koncepcja rewitalizacji placu rynkowego w Żmigrodzie

Projekt lubelskiej firmy Garden Concept Architekci Krajobrazu nagrodzony pierwszym...

Czterolistna koniczynka dla przedszkolaków

Jasne i przestronne sale, dużo miejsca do zabaw i aktywności...

Londyńskie aranżacje Jo Thompson

Jak zaprojektować ogród w dużym mieście, kiedy nie dysponujesz zbyt...

Ogród z widokiem

  Atutem działki jest piękny widok na otaczający ją las. Działka...

Ogród angielski

Pracownia Sztuki Ogrodowej proponuje ogród angielski w geometrycznej kompozycji i...

Ogród reprezentacyjny na dachu biurowca

Na dachu pierwszego piętra – siedziby Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego...

Polska bajka w Pacanowie – ogród edukacyjny cz.2

Głównym założeniem projektowym było stworzenie ogrodu o przewodniej funkcji...

Polska bajka w Pacanowie – ogród edukacyjny cz.1

Nowoczesny dziecięcy dom kultury pod nazwą Europejskie Centrum Bajki...

Centrum biznesowe na Cyprze

Koncepcja zagospodarowania centrum biznesowego z zapleczem hotelowo-wypoczynkowym, w Limossol...

Ekskluzywna posiadłość na Mazurach

Teren znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków oraz objęty jest...

Przybrzeżna część wyspy - projekt

Projekt pokazujący możliwości akomodacyjne tej historycznej części karaibskiej wyspy Sint...

Projekt placu przed budynkiem ratusza

Renowacja placu przed budynkiem ratusza. Stworzono dwie koncepcje – ...

Koncepcja rewitalizacji parku miejskiego w Świnoujściu

Plansze ze zwycięską koncepcją w Konkursie odnośnie rewitalizacji parku ...

Projekt na konkurs Wide Open Ideas Competition for Tiananmen Square…

Udział w Wide Open Ideas Competition for Tiananmen Square in...

Teren rekreacyjny - projekt

Modernizacja istniejącego ośrodka rekreacyjnego. Stworzony został plan generalny uwzględniający...

Ogród nowoczesny przy zabudowie szeregowej

Osłonić ogród matami bambusowymi oraz roślinnością od wzroku sąsiadów, przy...

Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Milówce

Celem opracowania było stworzenie rozbudowanej koncepcji zagospodarowania terenu wokoło szkoły...

Ogród pokazowy autorstwa Olgi Synowskiej

Projekt ogrodu pokazowego 10x20m, który został w całości pokryty...

Modernizacja przestrzeni osiedlowej

  Głównym założeniem projektu było opracowanie koncepcji ideowej modernizacji terenu...

Różany taras na dachu

Ogród powstał na dachu  niskiego trzy piętrowego bloku. Inwestor  ...

Ogród 4 żywiołów – ogród w stylu japońskim

Strefę działki z ogrodem japońskim zagospodarowano trzymając się zasad ...

Ogród nowoczesny z akcentami leśnymi

Zaprojektowano ogród w stylu nowoczesnym, geometrycznym, z elementami naturalnymi. Dominującymi...

Nowoczesny ogród w Wilanowie

Nowoczesna przestrzeń wypoczynkowa przy jednoczesnym zachowaniu intymności, zagospodarowaniu skarpy. Ogród...

Połączenie nowoczesnego budynku mieszkalnego z ogrodem

Ideą projektu było powiązanie nowoczesnej formy budynku mieszkalnego z otaczającym...

Nowoczesny ogród miejski

Dostosowanie stylu ogrodu do architektury zmodernizowanej willi poniemieckiej to nie...

Ogród japoński przy Publicznym Technikum w Opolu

Do stworzenia ogrodu japońskiego w Opolu zainspirowała nas wycieczka do...

Projekt przydomowego ogrodu w Zabłociu

Projektowany ogród znajduje się w Zabłociu, w okolicach Krakowa. Projektanci...

Rabata śródziemnomorska

Przy tworzeniu rabaty śródziemnomorskiej chodzi przede wszystkim o oddanie klimatu...

Rabata przy wspólnocie mieszkaniowej - stanowisko słoneczne

Aby założyć rabatę przy budynku wspólnoty mieszakniowej należy wziąć pod...

Ogród przy szeregowcu - styl angielski

Trzecią propozycją dla tego niewielkiego ogrodu jest stworzenie ogrodu w...

Zimozielony ogród przy szeregowcu

Drugą propozycją jest stworzenie ogrodu, w którym przeważałaby roślinność zimozielona...

Ogród przy szeregowcu - styl nowoczesny

Ten niewielki ogród zaplanowano przy gęstej zabudowie szeregowej. Jedną z...

Jak zagospodarować brzydką ścianę?

Projekt przedstawia hangar pomagazynowy zaadaptowany na biuro rachunkowe. Hangar wykonany...

8 miejsce - Park Pałacowy 2010

10 sierpnia 2010 roku zakończyła się trzecia edycja konkursu projektowego...

7 miejsce - Park Pałacowy 2010

10 sierpnia 2010 roku zakończyła się trzecia edycja konkursu projektowego...

6 miejsce - Park Pałacowy 2010

10 sierpnia 2010 roku zakończyła się trzecia edycja konkursu projektowego...

5 miejsce - Park Pałacowy 2010

10 sierpnia 2010 roku zakończyła się trzecia edycja konkursu projektowego...

4 miejsce - Park Pałacowy 2010

10 sierpnia 2010 roku zakończyła się trzecia edycja konkursu projektowego...

3 miejsce - Park Pałacowy 2010

10 sierpnia 2010 roku zakończyła się trzecia edycja konkursu projektowego...

2 miejsce - Park Pałacowy 2010

10 sierpnia 2010 roku zakończyła się trzecia edycja konkursu projektowego...

1 miejsce - Park Pałacowy 2010

10 sierpnia 2010 roku zakończyła się trzecia edycja konkursu projektowego...

Projekt ogrodu przy zabudowie szeregowej 3

Przedstawiony ogród został zaprojektowany dla właścicieli, którzy cenią sobie wygodę...

Projekt ogrodu przy zabudowie szeregowej 2

Ogród został zaprojektowany dla małżeństwa z 8 letnim dzieckiem. Właściciele...

Projekt ogrodu przy zabudowie szeregowej

Przedstawiony dwupoziomowy ogród był zaprojektowany dla młodego małżeństwa. Jest to...

Wysyłajcie nam Wasze projekty!!!

Zachęcamy wszystkich studentów architektury krajobrazu do prezentacji swoich projektów na...

Jak urządzić zakątek z okrągłą altaną?

W ogrodzie zaprojektowano okrągłą w zarysie, przeszkloną altanę. Przy niej...

Jak urządzić punkt wodny w ogrodzie swobodnym?

Z założenia ogród miał być utrzymany w swodobnym charakterze. Kompozycje...

Jak zaprojektować ogród na wysokiej skarpie?

Charakterystyka ogrodu zakłada wprowadzenie naturalnych skarp o zróżnicowanym kącie nachylenia...

Jak urządzić na nowo stary taras?

Często dotychczasowe rozwiązania zastosowane w ogrodzie pzestaja się sprawdzać. Zaczynamy...

Jak zaprojektować miejsce z zegarem słonecznym w ogrodzie?

Wyszukaną ozdobą do ogrodu może być zegar słoneczny. Warto znaleźć...

Jak zaprojektować żółtą rabatę przy tarasie?

Przy owalnym tarasie postanowiono urządzić rabatę utrzymaną w żółtej kolorystyce...

Jak zaprojektować fioletową rabatę przy brukowanym placyku?

Aby zaprojektować rabatę utrzymaną w różnych odcieniach fioletu postanowiono połączyć...

Jak wykorzystać trejaż i pergolę w ciekawy sposób?

Projektowany ogród ma charakter nowoczesny, dlatego starano się, aby tradycyjne...

Jak zaprojektować miejsce z rzeźbą w ogrodzie?

W ogrodzie wydzielono kwadratowy plac, wokół którego poprowadzono aleje pokryte...

Pasowa kompozycja zieleni otoczy Park Naukowo - Technologiczny w Puławach

Ogrodownia przygotowała projekt terenu dla nowej inwestycji, tym razem w...

Jak zagospodarować podwyższoną rabatę we frontowej części ogrodu?

Rabata przy frontowej części ogrodu powinna odznaczać się szczególną dekoracyjnością...

Jak zagospodarować rabatę przy południowej ścianie garażu?

W ogrodzie znajduje się wolnostojący garaż, a rabata pod jego...

Jak zaprojektować miejsce wypoczynku w bardzo małym ogrodzie?

Ogród ma spełniać przede wszystkim funkcję rekreacyjno-wypoczynkową, stąd pomysł na wprowadzenie...

Jak zaaranżować fragment ogrodu w stylu francuskim?

Ten ogród chciano zaprojektować w stylu francuskim z charakterystyczną...

Jak zaprojektować w ogrodzie ciekawy plac zabaw dla dzieci?

W projektowanym ogrodzie wyznaczono jego boczną część na plac...

Jak urządzić niewielki punkt wodny w małym ogrodzie?

Projektowany ogród ma charakter ogrodu wypoczynkowego i zaplanowano  dodatkowo wkomponowanie...

Jak zaaranżować ciekawy skalniak?

W projektowanym ogrodzie szukano rozwiązania dla niewielkiej niezagospodarowanej przestrzeni przy...

Jak urządzić miejsce na ognisko w ogrodzie?

W każdym ogrodzie powinno znaleźć się miejsce przeznaczone do wypoczynku...

Jak wykorzystać skarpę w ogrodzie?

W projektowanym ogrodzie teren znacznie wznosi się w jego południowo...

Projekt otoczenia Centrum Chopinowskiego

Pracownia Sztuki Ogrodowej we współpracy z Ogrodownią wykonała projekt wykonawczy...

Park na Wzgórzu Tumskim w Płocku

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka realizuje...

Ogrodownia projektuje dla poznańskiej inwestycji

Ogrodownia przygotowała projekt zieleni dla realizowanego obecnie przez LONGBRIDGE osiedla...

2 miejsce - zwycięski projekt w konkursie PRESTIŻOWY OGRÓD 2009

Przedstawiamy zwycięską pracę projektową - drugie miejsce w konkursie PRESTIŻOWY...

3 miejsce - zwycięski projekt w konkursie PRESTIŻOWY OGRÓD 2009

Przedstawiamy zwycięską pracę projektową - trzecie miejsce w konkursie PRESTIŻOWY...

1 miejsce - zwycięski projekt w konkursie PRESTIŻOWY OGRÓD 2009

Przedstawiamy zwycięską pracę projektową - pierwsze miejsce w konkursie PRESTIŻOWY...

4 miejsce - zwycięski projekt konkursu PRESTIŻOWY OGRÓD 2009

Przedstawiamy zwycięską pracę projektową - czwarte miejsce w konkursie PRESTIŻOWY...

5 miejsce - zwycięski projekt konkursu PRESTIŻOWY OGRÓD 2009

Przestawiamy piąte miejsce - zwycięski projekt autorstwa studentów V roku...

6 miejsce - zwycięski projekt konkursu PRESTIŻOWY OGRÓD 2009

Przedstawiamy szóste miejsce - projekt zwycięski w konkursie PRESTIŻOWY OGRÓD...

7 miejsce - zwycięski projekt konkursu PRESTIŻOWY OGRÓD 2009

Przedstawiamy projekt, który zajął 7 miejsce w konkursie PRESTIŻOWY OGRÓD...

8 miejsce - zwycięski projekt konkursu PRESTIŻOWY OGRÓD 2009

Przedstawiamy projekt, który zajął 8 miejsce w konkursie PRESTIŻOWY OGRÓD...

Ogrodownia projektuje zieleń dla budynku MINI Politechniki Warszawskiej

Biuro architektoniczne DEDECO projektujące budynek Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych...

Projekt: Indywidualny Dom TypOwy

Niekonwencjonalna forma, dopasowanie do prawie każdej działki, możliwość modyfikacji rozkładu...

Ogród w objęciach lasu

Przedstawiamy materiały dodatkowe do artykułu "Ogród w objęciach lasu", zamieszczonego...

Ogród dla młodego małżeństwa z dwójką dzieci

Ogród o tak małej powierzchni był dla projektanta nie lada...

Projekt ogrodu dla rodziny z dzieckiem

Ogród stworzono dla niezwykle sympatycznej rodziny (2+1) na niewielkim kawałku...

Ogrody Chelsea: Cadogan Garden

Ogród ten, pełen cieni, bujnej roślinności i chłodzących kanałów wodnych...

Ogrody Chelsea: Garden in the Silver Moonlight

To pierwszy współczesny ogród Japoński wystawiony w kategorii, gdzie architekci...

Projekt terenu przy hotelu Blow Up Hall w Starym Browarze…

Teren przy ul. Kościuszki, przy Starym Browarze w Poznaniu pełni...

Założenia parkowo - pałacowe Borowa Oleśnicka

Projektowany teren jest fragmentem założenia parkowo – pałacowego z przełomu...

Ogród przydomowy w Łomiankach

W ramach projektu koncepcyjnego dla terenu planowanego ogrodu przydomowego znajdującego...

Ogród przydomowy w Płocku

W ramach projektu zagospodarowania terenu ogrodu przydomowego w Płocku zostały...

Ranczo położone pod Kairem w Egipcie

Przedmiotem projektu koncepocyjnego był teren przyszłego rancza położony pod Kairem...

Działka w Białołęce z drewnianym domkiem

Na istniejącej zalesionej działce w Białołęce (Warszawa) usytuowany jest drewniany...

Koncepcje dla ogródków działkowych na osiedlu Leśna Polana pod Wrocławiem…

Zaoferowaliśmy trzy koncepcyjne ogrodów na nowoczesnym osiedlu 18-stu domów jednorodzinnych w...

Przysłowiowy "diabeł tkwi w szczegółach"

Naszym zadaniem miało być wyłącznie zaprojektowanie układu kostki brukowej w...

Projekt tarasu przy domu jednorodzinnym

Taras został zaprojektowany tak , aby spełniał wszystkie wymagania inwestora...

Taras nowoczesny - projekt tarasu pani Aleksandry

W projekcie tarasu zostały uwzględnione życzenia inwestora zawarte w formularzu...

Ogrody Chelsea: Reflective garden

Ogród ten jest połączeniem stylu formalnego i nieformalnego z elementami...

Rabata trawiasta

Mogłoby się wydawać że trawy nie mogą być ozdoba ogrodowej...

Rabata egzotyczna

Czyż nie jest fajnie mieć trochę egzotyki we własnym ogrodzie...

Rabata kobieca

Piękną ozdobą ogrodu są kwitnące rabaty. Cieszą oko i dodają...

Aranżacja otoczenia firmy ogrodniczej

Zobacz jak prezentuje się (po sąsiedzku) otoczenie ogrodniczej firmy.

Ogrody Chelsea: Garden for George

Nie każdy wie, że znakomity George Harrison z zespołu...

Ogrody Chelsea: The Savillis Garden

Ogród “Savills” był przedstawiony jako fragment  większego ogrodu kolekcjonera malarstwa...

Mały ogród - duże wyzwanie dla projektanta

Wszystko wskazywało na to, że będzie szybko, łatwo i przyjemnie...

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie konkursowe Pana Jana

Pan Jan przesyła wraz ze zgłoszeniem konkursowym zdjęcia swoich...

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie konkursowe Pani Eli i…

Pani Ela i Pan Grzesiek tak zgłaszają swój taras...

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie konkursowe Pani Alicji

Pani Alicja przesyła wraz ze zgłoszeniem konkursowym zdjęcia tarasu przed...

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie konkursowe Pani Aleksandry

Pani Aleksandra opisuje w zgłoszeniu konkursowym kto wkrótce będzie...

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie konkursowe Pani Ewy

Zgłoszenie konkursowe Pani Ewy, która chciałaby stworzyć płynne przejście z...

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie konkursowe Pani Hanny

Prezentujemy zgłoszenie konkursowe Pani Hanny

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie kokursowe Pani Teresy

Pani Teresa wraz ze zdjęciami tarasu przysłała krótki opis...

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie konkursowe Pani Anity

Zgłoszenie konkursowe Pani Anity, która ceni wypoczynek wśród zieleni i ...

Konkurs: Projekt tarasu - Zgłoszenie konkursowe Pani Agnieszki

Publikujemy jedno z pierwszych zgłoszeń do konkursu Tarasy i Balkony.

Nowoczesny ogród 2007 Miejsce IX

- Paweł Nowak – Goleniów

Nowoczesny ogród 2007 - Miejsce VIII

Firma Liw ART - Katarzyna Jarosz – Warszawa - Iwona...

Nowoczesny ogród 2007 - Miejsce VII

- Wiktor Kłyk – Szczecin

Nowoczesny ogród 2007 - Miejsce VI

- Monika Żukowska- Gdańsk - Karolina Broda- Będzino - Łukasz...

Nowoczesny ogród 2007 Miejsce V

- Izabela Kawerska- Warszawa

Nowoczesny ogród 2007 Miejsce IV

- Małgorzata Hejna – Wrocław

Nowoczesny ogród 2007 Miejsce III

- Ewelina Turek – Pruszków

Nowoczesny ogród 2007 - Miejsce II exequo

Zespół:- Karolina Duś – Wrocław - Kamila Służewska – Wrocław

Nowoczesny ogród 2007 - Miejsce II

Firma: Garden Concept:- Katarzyna Szczypior – Lublin- Wojciech Januszczyk – Lublin- Piotr Szkołut...


Ostatnio dodane

  

2 promocja 200 ambrogio KOSIARKA AUTOMATYCZNA 

Książki