NEMH2O ROBOT BASENOWY NOWOSC INDUKCYJNIE LADOWANY

tety-i-prezentacje-red-160

Architektura krajobrazu jest młodą dziedziną powstałą w XIX wieku. W 1899 roku założono pierwsze na świecie Amerykańskie Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu – ASLA, natomiast pierwsze studia na tym kierunku pojawiły się w 1990 roku na Uniwersytecie Harwarda. W Polsce głównymi ośrodkami naukowymi zrzeszającymi studentów architektury krajobrazu są Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Krakowska, a także Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.


Tytuł Architekta Krajobrazu w Polsce można otrzymać po ukończeniu studiów wyższych zawodowych, studiach magisterskich i podyplomowych. Architekt krajobrazu w świetle prawa to specjalista przygotowany do świadczenia usług związanych z architektonicznym kształtowaniem krajobrazu w zakresie niewymagającym pozwolenia na budowę. Zawód architekta krajobrazu jest zawodem „wolnym”, a rezultatem jego działalności jest opracowanie projektowe. W wolnym rozumieniu architekt krajobrazu to osoba zmieniająca otoczenie, upiększająca krajobraz, chroniąca przyrodę. To osoby kreatywne, pomysłowe, wszechstronnie wykształcone. Architekci krajobrazu to inżynierowie z duszą artysty. Zawód ten jest w dzisiejszych czasach niezwykle ważny. Powinien być obecny we wszystkich instytucjach i jednostkach administracji państwowej, które mają wpływ na kształtowanie środowiska, a co za tym idzie projektowanie krajobrazu. Architekci krajobrazu powinni współdecydować w zarządzaniu obszarami chronionymi (tj. parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000). W dzisiejszych czasach w Polsce architekt krajobrazu uważany jest za osobę, która projektuje jedynie przydomowe ogrody, co jest twierdzeniem mylnym. Architekt Krajobrazu ma znacznie ważniejszą misję.


Kierunek architektura krajobrazu jest kierunkiem ciągle rozwijającym się. Liczba osób uczących się na kierunku na uczelniach wyższych w Polsce wg sondażu portalu architekturakrajobrazu.info na czerwiec 2010 wynosi ok. 3200 osób, natomiast w szkołach średnich ok. 6540 osób. Kierunek studiów architektura krajobrazu w Polsce opiera się na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z roku 2002, które ma za zadanie wyrównanie kwalifikacji i poziomu wiedzy na kierunku na terenie kraju a także dostosowanie swoich zasad do standardów nauczania w Unii Europejskiej.
Rozporządzenie określa standard kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu, który mówi o tym, że studia są dwustopniowe. Studia inżynierskie nie mają specjalizacji, która jest charakterystyczna dla studiów magisterskich. Na studiach pierwszego stopnia studenci koncentrują się głównie na obiektach architektury krajobrazu. Są to również parki, ośrodki wypoczynkowe, skwery, a także różnego rodzaju place. Magistrowie natomiast zajmują się szczególnie krajobrazem otwartym miast oraz wsi.


Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7 semestrów.

Rozporządzenie w sprawie standardów i poziomów kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu mówi o tym, że:
"Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i estetycznych. Powinien posiadać umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Absolwent powinien być przygotowany do: wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu; wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami zabytkowymi; budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu; zarządzania jednostkami, które zajmują się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu oraz współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w projektowaniu, budowie i pielęgnowaniu obiektów architektury krajobrazu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; jednostkach realizujących i planujących obiekty architektury krajobrazu; jednostkach administracji rządowej i pozarządowej oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia . Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia"(Renata Giedych, Marek Szumański, 2008).

Kwalifikacje absolwenta studiów drugiego stopnia trwają nie krócej niż 3 semestry.

Rozporządzenie w sprawie standardów i poziomów kształcenia dla kierunku architektura krajobrazu:
"Absolwent powinien posiadać poszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych, społecznych i sztuk pięknych. Powinien posiadać umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie: kształtowania krajobrazu w skali regionu, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych; kształtowania krajobrazu w skali miejscowej, w tym w zakresie ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych oraz kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym w otoczeniu budowli inżynierskich. Absolwent powinien być przygotowany do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin mających wpływ na treść i formę krajobrazu. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w: jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu; jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu; jednostkach administracji rządowej i samorządowej; jednostkach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne; zarządach parków narodowych i krajobrazowych; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia"(Renata Giedych, Marek Szumański, 2008).

0
0
0
s2sdefault

Ostatnio dodane

  

2 promocja 200 ambrogio KOSIARKA AUTOMATYCZNA 

Książki