NEMH2O ROBOT BASENOWY NOWOSC INDUKCYJNIE LADOWANY

tety-i-prezentacje-red-160

 

Wielokrotnie przed przystąpieniem do rozpoczęcia jakichkolwiek prac na terenie inwestycji, y uprzednio wykonać wycinkę drzew. Do przeprowadzenia usunięcia drzew niezbędne jest uzyskanie odpowiedniej decyzji. Prawo dotyczące zarządzania drzewostanem jest w naszym kraju wyjątkowo rygorystyczne. Dodatkowo trzeba również zaznajomić się z e specjalistyczną wiedza z zakresu wycinki drzew.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na wycięcie drzewa to podstawowy instrument służący ochronie drzew wynikający z ustawy o ochronie przyrody (art.83 ust. 1). Wnioskodawcą może być posiadacz nieruchomości – właściciel nieruchomości lub właściciel urządzeń, których funkcjonowaniu zagrażają drzewa.

wycinka_1

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa powinien zawierać:

-imię, nazwisko i adres, lub nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, albo właściciela urządzeń;
-tytuł prawny władania nieruchomością. Może być to np. odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny. Wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, zagrożonych zniszczeniem przez drzewo;
-nazwę gatunku drzewa;
-obwód pnia drzewa, pomiar należy wykonać na wysokości 130 cm;
-przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo;
-przyczynę i termin usunięcia drzewa;
-rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych już istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Czynność usunięcia drzewa można nastąpić tylko po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Jeżeli drzewo znajduje się na terenie nieruchomości, która jest wpisana do rejestru zabytków, wówczas zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Natomiast jeśli inwestor wnioskuje o usunięcie drzewa znajdującego się w obrębie pasa drogowego drogi publicznej (z wyłączeniem topoli obcych), to zezwolenie wydaje się po uprzedniej konsultacji z dyrektorem ochrony środowiska. W przypadkach drzew rosnących na obszarach objętych ochroną konserwatorską w granicach parku krajobrazowego lub rezerwatu przyrody, wydanie zgody na ich usunięcie wymaga uzyskania zezwolenia od dyrektora parku lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Uprawnienia wójta, burmistrza czy tez prezydenta miasta w odniesieniu do nieruchomości, których właścicielem jest gmina, wykonuje starosta gminy.

Wycinka bez zezwolenia możliwa jest tylko w przypadkach ściśle określonych przez ustawę o ochronie środowiska (art. 83 ust. 6). Według niej przepisów nie stosuje się w przypadku drzew:

-w lasach;
-owocowych, jednak nie dotyczy to drzew owocowych rosnących na terenie nieruchomości zabytkowej, wpisanej do rejestru zabytków lub na terenie parku narodowego czy tez rezerwatu przyrody;
-na plantacjach drzew i krzewów;
-których wiek nie przekracza 10 lat;
-usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych bądź zoologicznych;
-znajdujących się na obszarach pomiędzy linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który została wbudowana trasa wału przeciwpowodziowego, na terenie wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału, usuwanych na podstawie decyzji odpowiedzialnych organów;
-które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie się nasypów śnieżnych na torowiskach, usuwanych na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ;
-stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji organu właściwego;
-usuwanych ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.

Usunięcie drzew chorych, obumarłych lub suchych wymaga uzyskania zezwolenia, o którym mówi ustawa o ochronie przyrody (art. 83 ust. 1).

 

0
0
0
s2sdefault

Ostatnio dodane

  

2 promocja 200 ambrogio KOSIARKA AUTOMATYCZNA 

Książki