NEMH2O ROBOT BASENOWY NOWOSC INDUKCYJNIE LADOWANY

tety-i-prezentacje-red-160

 

Za usunięcie drzew posiadacz nieruchomości ponosi opłaty, które są naliczane przez właściwy organ wydający zezwolenie na ich usunięcie. Stawka za wycięcie drzewa ustalana jest na podstawie miary obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz rodzaju i gatunku drzewa. W przypadku kiedy drzewo na wysokości 130 cm rozwidla się, każdy z pni rozwidlenia traktuje się jako osobne drzewo.

wycinka_2

Stawki przelicznika opłat za usuwanie drzew podaje Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 13 października 2004 roku w sprawie opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Stawki te ulegają corocznej waloryzacji o przewidywany wskaźnik cen towarów i usług. Opłaty za usunięcie drzew z terenów uzdrowisk, obszarów ochrony uzdrowiskowej, terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są podwajane.

Wzór na naliczenie opłaty za usunięcie drzewa:

obwód pnia drzewa w cm (mierzony na wysokości 130 cm) x stawka za cm obwodu x współczynnik różnicujący

Za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia grożą kary. Ma to za zadanie ograniczenie bezprawnego wycinania drzew. Kwestie te reguluje art. 88 ustawy o ochronie przyrody. Administracyjna karę pieniężną wymierza wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Najistotniejszą sprawą jest ustalenie przez organ wszczynając postępowanie, czy usunięte drzewo było objęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia, czy tez nie. Brak konieczności uzyskania zezwolenia na usuniecie wymienionych w ustawie drzew powoduje, ze nie ma podstaw do wymierzenia kary pieniężnej za ich usunięcie bez zezwolenia.

Przy naliczaniu kary za usunięcie drzew bez zezwolenia, organ administracyjny bierze pod uwagę:

-gatunek usuniętych lub zniszczonych drzew, ponieważ od tego zależy wysokość opłaty stanowiącej podstawę wymierzenia kary pieniężnej. Przy ustalaniu kary, wysokość opłaty, którą musiałby uiścić usuwający drzewo mnoży się przez trzy.
-wielkość drzew, która ma wpływ na wartość współczynnika różnicującego;
-rok, w którym miało miejsce bezprawne usuniecie drzew, z uwagi na konieczność ustalenia wg jakich stawek powinna być naliczona kara.

Generalnie przyjmuje się, że osobą lub podmiotem odpowiedzialnym jest posiadacz nieruchomości, na której znajdowało się drzewo. Ma to związek z tym, ze to właśnie posiadacz nieruchomości mógł obiegać się o uzyskanie zezwolenia.

Usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia jest zagrożona sankcją w postaci kary administracyjnej. Kara to nie to samo co opłata. Opłatę nalicza się w przypadku zgłoszenia przez właściciela nieruchomości wniosku o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew. Kara wymierzana jest za działanie niezgodne z prawem, czyli usuniecie drzew bez zezwolenia.

 

0
0
0
s2sdefault

Ostatnio dodane

  

2 promocja 200 ambrogio KOSIARKA AUTOMATYCZNA 

Książki