NEMH2O ROBOT BASENOWY NOWOSC INDUKCYJNIE LADOWANY

tety-i-prezentacje-red-160

 

W niedzielę 26 czerwca 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie I Festiwalu Ogrodowego w Bolestraszycach. Koncepcja festiwalu zrodziła się w wyniku realizacji projektu badawczego MNiSW: Sztuka krajobrazu i w krajobrazie na tle przemian w sztuce przełomu XX i XXI wieku.

Festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem lokalnych i ogólnopolskich mediów: prasy, radia i telewizji. Zrealizowano dziesięć ogrodów o średnicy 12 i 15 metrów. Były one otoczone płotami z żywej wikliny wykonanymi przez pracowników Arboretum w Bolestraszycach. Okazali oni również ogromną pomoc przy realizacji ogrodów. Dyrektor Arboretum dr Narcyz Piórecki otoczy ogrody opieką do końca sezonu. Istnieje w związku z tym możliwość kontynuacji festiwalu w następnych latach.

Mimo skromnej liczby ogrodów reprezentowane były wszystkie istotniejsze trendy obecne we współczesnej sztuce ogrodowej a także w sztuce ekologicznej i w sztuce krajobrazu. Reprezentowana była także polska tradycja tej dyscypliny sztuki. Podczas otwarcia festiwalu autorzy przedstawiali założenia ideowe i formalne, które nimi kierowały przy tworzeniu ogrodu. Założenia te zostały umieszczone, obok nazwy ogrodu i nazwisk jego twórców, na tabliczkach informacyjnych przy wejściu do ogrodu. W trakcie otwarcia Festiwalu projektanci ogrodów przekazywali gościom swoje założenia ideowe związane z realizacją prezentowanych dzieł.

Ogród 5. Instalacja ogród światła. (średnica 12 m.)
Autorzy:
Anna Długozima,  Jeremi  T. Królikowski, Dorota Krug, Beata Rothimel, Anna Różańska, Michał Skrobot, Tomasz Turczynowicz, Karolina Wlazło
Idea ogrodu. Ogród  tworzyć  się będzie  spontanicznie bez ustalonego z góry planu. Uczestniczyć w  tworzeniu może  każdy. Oświetlona  świecami  „Drabina  Jakubowa” jako metafora  przemijania  od  wzrastania  (budowa  i  wznoszenie  drabiny)  poprzez „Katastrofę pożaru” – „Oblicze Boga” do odrodzenia w formie zielonych pnączy wyrastających z popiołu. W nocy zapalany krąg życia umożliwia każdemu do wspólnego przeżywania jego misterium

Komentarz: Ogród  reprezentuje  nurt  procesualny,  częsty  we  współczesnej  sztuce. Proces  tworzenia ogrodu  rozpoczął  się wcześniej w  formie konceptualnej  – w  rezultacie  wykonany  przede  wszystkim  przez  doktorantów  Katedry  Sztuki  Krajobrazu SGGW.  Kompozycja  oparta  na  elementach  symbolicznych  wyprowadzonych  z układu działki. Krąg życia biegnie wokół ogrodzenia, w centrum dominantą wysokościową  jest  Drabina  Jakubowa.  Instalacja  oparta  na  ogniu  była  dokumentowana nocą i funkcjonuje jako dzieło filmowe.

Więcej zdjęć tego ogrodu >>

 

Ogród 6. Ogród znaczeń i ogród morze. (średnica 15 m.)
Autorzy: Magdalena Dębowska, Karolina Grygoriew, Izabela Myszka-Stąpór, Jan Rylke, Anna Wilczyńska
Idea ogrodu. Ogród składa się z trzech charakterystycznych dla wszystkich ogrodów sektorów. Wejściowego z zadaszoną bramą, gdzie wita nas postać ogrodniczki  - postaci  Festiwalu.  Środkowego  ogrodu  znaczeń  z  roślinami  użytkowymi  i  ozdobnymi. Zamykającego krajobrazu z ogrodem morzem. Ogród znaczeń to krótka opowieść o człowieku  i  jego miejscu we wszechświecie. Zamierzeniem autorów było  stworzenie ogrodu pełnego  znaków,  znaczeń  i  symboli, ogrodu,  który czytamy  nie  tylko oglądamy. Dzieląc okrągły  teren na cztery części odnosimy  się do  stron  świata. Kolejny podział odnosi się do polskiego krajobrazu z górami i morzem wyznaczającymi dolną i górną granice z pasem pomiędzy nimi. Różnice między lewą i prawą stroną ogrodu mają ukazywać dwoistą naturę sztuki oraz emocjonalną i logiczną naturę człowieka. Ogród przechodzi w krajobraz, który jest alegorią morza oraz rytmu jakiemu ono podlega. Są  to przypływy  i odpływy wyznaczane przez księżyc.  Taki  rytm ma wpływ na otaczającą naturę. W koncepcji odzwierciedlone  jest  to poprzez powtarzane, płynne linie, przedstawiające najpierw zbiornik wodny i fale, następnie piasek wyczuwalny gołą stopą i roślinność (trawy) tworzące szum podobny do szumu fal. Ogród porusza więc różne zmysły: słuch, dotyk i wzrok.

Komentarz: Kompozycja ogrodu  jest  zdominowana przez altanę wejściową, użytkową, bardziej odnoszącą  się do  festiwalu  niż do  istniejącego  za  nią ogrodu,  który  z początkowej osiowości przechodzi w zenistyczny niebyt. Sam ogród  jest  ilustracyjny, bardziej odnoszący się do symboli znaczeń niż  ich cech formalnych. Razem stanowi postmodernistyczny  zbiór  elementów  gotowych,  symbolicznych  przestrzeni,  użytkowych i ozdobnych roślin.

 

 

 

 

Ogród 7. Ogród ludzi i zwierząt. (średnica 12 m.)
Autorzy: Izabela Dymitryszyn, Agata Jojczyk, Marta Dymitryszyn, Michał Gałek
Idea ogrodu. Koncepcja, oparta  na ogrodach  św.  Franciszka, ma  stworzyć ogród, który  służy  człowiekowi  i  współwystępującym  w  przestrzeni  gatunkom  zwierząt  – owadom: motylom, trzmielom i pszczołom dziko żyjącym. Człowiek pielęgnuje ogród stwarzając  warunki  bytowania  rodzimym  gatunkom  zwierząt,  w  zamian  otrzymuje ogród pełen kolorów, dźwięków  i  zapachów przyrody, przypominający  raj. Stopniowy rozwój roślin sprzyja pojawianiu się coraz większej różnorodności owadów. Sprzyja też pojawianiu  się coraz  liczniejszych  kolorów,  zapachów,  ruchu  i dźwięków, wydawanych  przez  owady.  Kompozycja  przestrzenna  podkreśla  ogólny  kształt  działki. Wsparta jest o plan okręgu średnicy 12 m. Układ przestrzenny ma na celu stworzenie wyizolowanego  z  przestrzeni  azylu  człowieka  i  zwierząt,  czyli wnętrza  ogrodowego
zbudowanego  z  trzech okręgów.  Zewnętrzny  tworzy  rabata  z krzewów  i bylin wysokich do 1 m,  stanowiący przestrzeń bytowania  zwierząt.  Środkowy okrąg  to  trawnik użytkowany  przez  człowieka wypoczywającego w  ogrodzie. Okrąg wewnętrzny  to rabata ziołowa, utworzona z niskich bylin aromatycznych.

Komentarz: Kompozycja ogrodu – centralna  i oparta na wiklinowym kręgu  jest pod-
porządkowana  jego  użytkownikom,  przede  wszystkim  drobnym,  bytującym  blisko
ziemi  użytkownikom. Wpisuje  się w  nurt ekologiczny  sztuki  ziemi  (earth art),  która w
tym wypadku została zrealizowana w formie parteru ogrodowego.

Ogród 8. Od powietrza, głodu, ognia i wojny... (średnica 15 m.)
Autorzy: Beata J. Gawryszewska, Jan Rylke, Janusz Skalski
Idea  ogrodu. Ogród  żywiołów.  Żywioły  łączą  się  i  przenikają  zgodnie  z  zasadą,  że …rodzi wodę, woda  rodzi  ziemię,  ziemia  rodzi  ogień,  ogień  rodzi wiatr, wiatr  rodzi wodę, woda  rodzi… Ta zasada została wyryta w kamieniu, żeby podkreślić  jej  trwałość  i  zasadniczość. Otacza  ją  naturalna  łąka  z  nasion  zebranych w  górach przez Łukasza Łuczaja. Kwiaty tej łąki mówią o żywiołach, które pozostają w harmonii i tworzą w ogrodzie obraz piękna naszej przyrody. Łąka  jest podzielona na 4 części, bronione przez opiekunów polskiego krajobrazu, którzy korygują żywioły do ludzkiej skali: Świętego  Izydora,  rządzącego  ziemią, który chroni przed głodem, Świętego Rocha, rządzącego powietrzem,  który chroni przed  zarazą,  Świętego  Floriana,  rządzącego ogniem,  który  chroni  przed  pożarem,  Świętego  Jana  Nepomucena,  rządzącego wodą,  który  chroni  przed  powodzią.  Dzięki  ich  opiece  nasza  przyroda  zachowuje swoje naturalne piękno a  równocześnie  jest ogrodem, w którym możemy  to piękno podziwiać.

Komentarz: Także tu ogród jest nim tylko z nazwy. Przedstawia krajobraz w jego z jednej strony symbolicznym  (kapliczki) z drugiej strony  realnym  (zestaw  roślin  łąkowych) kształcie.  Kompozycja  także  krajobrazowa: miękka  ortogonalność,  odniesienie  do stron świata, wyraźnie zaznaczone centrum na skrzyżowaniu dróg. Widać, że autorzy są z Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW.

 

 

 

 

 

Ogród 9. Ogród minimalistyczny. (średnica 12 m.)
Autorzy: Marcin Furtak, Wojciech Kosiński, Przemysław Kowalski, Miłosz Zieliński
Idea  ogrodu. Ogród  jest  próbą  kreacji  współczesnego  ogrodu  tematycznego  za pomocą prostych środków wyrazu. Przeplatanie się materiału przyrodniczego i kulturowego  jest  intencją przedstawienia wpływu człowieka na swoje środowisko. Każde działanie  ludzkie  nie  pozostaje  bez  znaczenia  dla  środowiska  przyrodniczego  i  w mniejszy  lub większy sposób  je przekształca. Jednak człowiek będąc częścią przyrody jest od niej zależny. Działania ludzkie zawsze będą wiązały się z wykorzystywaniem materiału przyrodniczego oraz dodawaniem nowych wartości.  Ściana wykonana  z bambusowych  palików  –  materiału  naturalnego  ale  przetworzonego  symbolizuje ludzką  chęć  i potrzebę  budowania  –  dodawania wartości  –  tworzenia  środowiska zbudowanego.  Oszczędność środków wyrazu i minimalistyczny charakter przestrzeni ma  być  manifestem  porządkowania  środowisk  przyrodniczego  i  zbudowanego  z chaosu  i  bezładu  będących  skutkiem  poprzemysłowej  i  ponowoczesnej  kultury.
Ogród komponowany  jest na zasadzie wnętrza ogrodowego wyznaczonego za pomocą  obiektywnej  ściany  z  bambusowych  palików  po  lewej  stronie,  oraz  bardziej konkretnej  ściany  tworzonej  przez  żywopłot  ze  Śliwy  ‘pissardii’,  z  prawej.  Podstawa wnętrza wyłożona  jest żwirem oraz bylinami. Komunikacja typu sectio – przez środek ogrodu – odbywa  się po kamiennych płytach oraz ambulatio – po obwodzie  założenia – za pomocą nawierzchni szutrowej.

Komentarz: Ogród minimalistyczny, ale skomponowany na zasadzie wnętrza z opracowaną  podłogą,  ścianami  i  elementami  wolnostojącymi.  Wyraźnie  zaznaczony przód,  tył;  lewa  i  prawa  strona.  Pokazany w  ogrodzie  dekonstruktywizm, w  którym elementy  konstrukcyjne pełnią  rolę dekoracyjną. Autorzy  z Pracowni Projektowania Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej

Ogród 10. Ogród emocji. (średnica 12 m.)

Autorzy: Magdalena  Fryz,  Kinga  Findysz,  Sylwia Curyło,  Ewelina  Babiarz,  Katarzyna Płachta, Agata Mucha, Maria Mucha, Anna  Rusztowicz, Agnieszka Mech,  Justyna Warchoł, Patrycja Paździor.
Idea  ogrodu. Tematem  projektu  są  emocje  wyrażone  w  ogrodzie  poprzez  formę, strukturę, barwę. Będzie można zauważyć pozytywne  jaki  i negatywne uczucia  jakie towarzyszą nam w codziennym życiu. Ogród został zaprojektowany w stylu modernistycznym, w formie pokazowej i wypoczynkowej. Rośliny w tym ogrodzie przejdą metamorfozę  i  przeistoczą  się w  aktorów  komedii  i  dramatu w  rolach  pierwszoplanowych. W projekcie dużą uwagę zwróciłyśmy na ekologię, recykling, środowisko i problemy dzisiejszych czasów. Nasz ogród w 70-80% jest stworzony z rzeczy które dawno wyszły z użytku  i zamiast trafić na wysypisko śmieci dostały drugą szansę, duszę  i zastosowanie. Chcemy uświadomić  innych,  jak ważny  jest  recykling a  z odrobiną wyobraźni  i wytrwałości można  stworzyć coś  z niczego. Wspólną  ideą  jest połączenie wszystkich elementów w jedną całość.

Komentarz: Podobnie prosta kompozycja oparta na okrągłym parterze, ale związanym  ze  ścianami ogrodu. Ogród ma  liczne odniesienia do  sztuki ekologicznej w  jej wczesnym wydaniu: wspólnotowość, bliskość  ziemi,  łączenie elementów podnoszonych  z odpadowymi  i naturalnymi. Duże  zaangażowanie  i wkład emocjonalny.  Zacięcie dydaktyczne. Autorki są studentkami architektury krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Zobacz zdjęcia z festiwalu w galerii portalowej >>

 

Autorzy tekstu:

Jan Rylke, Kierownik Katedry Sztuki Krajobrazu  Szkoły Głównej Gospodarstwa  Wiejskiego w Warszawie
Narcyz Piórecki,  Dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach

0
0
0
s2sdefault

Zapowiedzi i relacje z wydarzeń

WZORY W OGRODZIE już 12 września 2015 w Królikarni

Targi Designu WZORY to cykliczna impreza promująca młode, polskie wzornictwo.  WZORY...

23. Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE już 3-5 września 2015

  już od 3 września 2015 po raz 23 Zieleń to...

warszawskie targi designu WZORY W OGRODZIE zapraszają

już 25 Kwietnia 2015 w Królikarni darmowe warsztaty

MIASTO OGRÓD - Zielony design 2015 w Szczecinie

  Po raz 17 Szczecin zaprasza na Targi Roślin i Architektury...

20 marca 2015r- zapraszamy na szkolenie stawy kąpielowe

Już 20 marca w Warszawie odbędzie się organizowane przez firmę...

Szkolenie z budowy stawów kąpielowych – Gordo Studio

Już 20 marca 2015 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie...

Gardenia ruszyła pełną parą...

Jeszcze tylko jutro bedzie można zwiedzać targi....

Zapraszamy na Gardenię 2015

  To trzeba zobaczyć koniecznie. W tym roku Gardenia 2015 otwiera swoje...

Sezon 2015 otwarty! Konferencja w Gdańsku

Nowy sezon 2015 uważamy za rozpoczęty!. Już jutro otwiera go...

Wydarzenia profesjonalistów- 3 dni w Warszawie

Zaproszenie na Wystawę Zieleń to Życie: konferencja, warsztaty, seminarium....

Spotkanie Branżowe - Wrocław

Pierwsze spotkanie branżowe dla architektów krajobrazu - WROCŁAW

Wystawa Ogród i Ty - w Widzewie

Zapraszamy na wystawę Młodych Architektów Krajobrazu

MIASTO OGRÓD - Zielony design: 25-27.04.2014

W ostatni weekend kwietnia już po raz 16. odbędą się...

Relacja z 21 Wystawy Zieleń to Życie w Warszawie

W Warszawie zakończyła się 21. edycja Międzynarodowej Wystawy ,,ZIELEŃ TO...

Relacja z 15. Targów MIASTO OGRÓD – Zielony design

7000 zwiedzających, 65 wystawców, 9 nowości i 11 prelekcji podczas...

WSZYSTKO DLA DOMU + wnętrza komercyjne - relacja

21. Targi Wykończenia i Wyposażenia Wnętrz WSZYSTKO DLA DOMU +...

Kwiaty, ogrody, parki Syberii. Architektura krajobrazu i design

W dniach 18-21 sierpnia, w Nowosybirsku, odbyła się wystawa „Kwiaty...

Ogrodowe haute couture

Chelsea Flower Show jest z pewnością jedną z ważniejszych i...

Ogrody Rosji

8 czerwca, pod Moskwą, rozpoczął się festiwal prezentujący ogrody pokazowe...

Międzynarodowy Fotograf Ogrodów 2012

Honorowy tytuł Międzynarodo- wego Fotografa Ogrodów otrzymała Magdalena Wasiczek. Jej...

Chelsea Flower Show 2012

Już po raz 99 Chelsea Flower Show pokazało swe niezwykłe...

Światowy Dzień Ziemi 2012

Od ponad 20 lat w naszym kraju obchodzimy Światowy Dzień...

Melbourne International Flower & Garden Show

Popularne australijskie show zieleni w tym roku pokazało, że fantastyczny...

II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Architekturze Krajobrazu - relacja

W dniach 29-30 marca 2012 r. w Zespole Szkół Architektury...

Targi „Ogród – Zielony design” 2012 za nami

Miesiące przygotowań, trzy dni targowe, 70 wystawców, ok. 7000 odwiedzających...

Targi mebli do wnętrz i ogrodów w Wiedniu

Od 10 do 18 marca 2012 roku w austriackiej stolicy...

Couture en Fleur 2012

W zielonej branży definitywnie nadszedł już sezon wystaw i targów...

Ellerslie Flower Show 2012

Wielkim sukcesem zakończyła się tegoroczna edycja nowozelandzkiego festiwalu ogrodów i...

Korespondencja z Londynu – ogród vs przestrzeń na wolnym powietrzu

W dniach 15-17 marca odbyły się w Londynie, w Olympia...

Dom i Ogród. Moscow Garden Show 2012

Od 15 do 18 marca br. w Moskwie odbył się...

Le rendez-vous de jardin w Sankt Petersburgu

"Francuskie ogrodowe randewu” – wyjątkowe seminarium, które odbyło się 18...

Gardenia 2012 - relacja z targów

Tegoroczna edycja Targów Ogrodniczych Gardenia 2012, to już szósta odsłona...

Japan Bloom Fair 2012

W przełomie stycznia i lutego 2012 roku odbyła się jedna...

Eliksir na zimową depresję, czyli wystawa orchidei w Moskwie

„Potrzebujecie eliksiru na zimową depresję, chłód i mrok? Jego źródło...

Wykłady Johna Brookesa w Sankt Petersburgu – relacja

22 października w Sankt Petersburgu odbyły się wykłady poświęcone projektowaniu...

7 nowych cudów natury

W 2001 rozpoczęła działalność fundacja "New7Wonders", której założyciel Bernard Weber...

Philadelphia International Flower Show 2011

Każdego roku w marcu w słynnym mieście Filadelfia za oceanem...

Cierpliwy Ogrodnik - pawilon z drzew

Zapierający dech w piersi, żywy pawilon w Mediolanie będzie „zbudowany”...

Relacja ze szkolenia "Identyfikacja drzew zagrażających bezpieczeństwu”

W dniach 6-7 października br. w Poznaniu firma Dendros zorganizowała...

Ogród w mojej szafie

W kwietniu tego toku w Mediolanie odbył się słynny Salone...

Międzynarodowe Targi Spoga + Gafa 2011

Międzynarodowe Targi Ogrodnicze Spoga + Gafa odbyły się w Kolonii...

Relacja z 19 edycji Międzynarodowej Wystawy "Zieleń to Życie"

W odbywającej się w dniach 26-28 sierpnia w Warszawie w Centrum...

Luksusowy ogród przy rezydencji 2011 - Rozdanie Nagród

Przedstawiamy zdjęcia z rozdania nagródUroczyste rozdanie nagród dla zwycięzców ogólnopolskiego...

International Horticultural Exposition 2011

Międzynarodowa Wystawa Ogrodnicza w Chinach to prawdziwe widowisko dla ...

Ogrodowa Galeria na targach Zieleń to Życie 2011

W odbywającej się w dniach 26-28 sierpnia w Warszawie w Centrum...

Promocja: OGRODOWA GALERIA za 10 zł!

Z okazji premiery OGRODOWEJ GALERII Design & Shopping 2/2011 mamy...

Konsultacje społeczne odnowy Parku Rusałka w Lublinie

Konsultacje społeczne odnowy Parku Rusałka w Lublinie są inicjatywą ...

Święto Kwiatów na IX Festiwalu Róż

W miniony weekend już po raz dziewiąty w Ogrodzie Botanicznym...

Relacja z I Festiwalu Ogrodowego w Bolestraszycach cz.2

W niedzielę 26 czerwca 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie...

Relacja z I Festiwalu Ogrodowego w Bolestraszycach cz.1

W niedzielę 26 czerwca 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie...

Ogrody tymczasowe - relacja z otwarcia

Za nami wielkie otwarcie. 18.06.2011 odbył się spacer po 5...

122 Międzynarodowa Wystawa Kwiatów już za nami

Międzynarodowa Wystawa Kwiatów odbyła się w dniach od 13 do...

Relacja z Festiwalu Ogrodowego BLOOM 2011

Bloom 2011 największy w Irlandii Festiwal Ogrodowy odbył się w...

Relacja ze szkolenia Kosztorysowanie prac związanych z obiektami architektury krajobrazu

Kalkulacja kosztorysowa to jedno z ważniejszych zadań każdej inwestycji ...

Finał konkursu "Młodzi projektanci zieleni"

Dnia 21-22 maja na terenie Pomorskiego Centrum Hurtowego Renk w...

Relacja z targów ogrodniczych EDEN 2011

W dniach 14-15 maja 2011 na terenie Centrum Targowo-Wystawienniczego Międzynarodowych...

Dywany kwiatowe z tulipanów

Około 2000 m2 powierzchni trawnika oraz 20 ton główek tulipanów...

Relacja z finału konkursu "Młodzi projektanci zieleni"

W dniu 16.04.2011r. w Sali Konferencyjnej PCH Renk ul. Wodnika...

Relacja z trzynastej edycji Targów Roślin i Architektury Krajobrazu OGRÓD

W niedzielę 17 kwietnia zakończyła się trzynasta edycja targów OGRÓD...

Relacja ze szkolenia dotyczącego ochrony drzew na placach budowy

14 kwietnia br. odbyło się kolejne z cyklu „zielonych” szkoleń...

Relacja z Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Architekturze Krajobrazu

W dniu 18 marca 2011 r. Zespół Szkół Architektury Krajobrazu...

Targi pełne zieleni: Relacja z targów Gardenia 2011 oraz seminarium…

Podczas piątej edycji Targów Ogrodniczych Gardenia 2011, które z roku...

Relacja z IV Konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską

Konferencja zgromadziła zarówno urzędników, przedstawicieli zarządów zieleni miejskiej jak...

W Poznaniu powiało wiosną

Najnowsze ogrodowe trendy na wiosnę i lato oraz ofertę wystawienniczą...

Relacja ze szkolenia Merytoryczne podstawy efektywnej sprzedaży środków ochrony roślin…

Wychodząc naprzeciw potrzebom runku firma Dendros zorganizowała 10 lutego br...

Relacja ze szkolenia Zezwolenia i kary za usuwanie drzew i…

Po raz kolejny liczne grono specjalistów dyskutowało o problemach i...

Relacja z Wielkiego Międzynarodowego Pokazu Florystycznego

W listopadzie odbył się długo oczekiwany Międzynarodowy Pokaz Florystyczny...

Relacja ze szkolenia Mała architektura w przestrzeni publicznej

Mała architektura jest nieodłącznym elementem przestrzeni, w której żyjemy. Należą...

Relacja z konferencji i warsztatów "Ogród za oknem"

  W dniach 19-20  listopada 2010 odbyły się w Szkole Głównej...

Relacja ze szkolenia Bezpieczne i atrakcyjne place zabaw

Tereny rekreacji dziecięcej, ich modernizacja oraz warunki jakie powinny ...

Relacja z konferencji z cyklu Architektura Krajobrazu

14 października w Krakowie, na Politechnice Krakowskiej pod patronatem ...

Relacja z konferencji Zieleń w Mieście 22.10.2010

Październik to miesiąc, w którym po raz trzeci podczas Targów...

Targi Maison & Objet 3-7 września

Blisko 70 tys osób odwiedziło od 3 do 7 września...

Związek Szkółkarzy Polskich na wystawie Kwiaty 2010 w Moskwie

W dniach 02-05 września 2010 roku odbyła się w Moskwie...

Relacja z III Konferencji Zieleń Przydrożna

Poznań 16-17 września br., stał się miejscem gdzie spotkało się...

Wrocławskie targi ZOO-BOTANICA 2010 już za nami!

Tegoroczne Targi odbyły się już tradycyjnie w drugi weekend września...

Relacja z rozdania nagród w konkursie projektowym PARK PAŁACOWY 2010

27-29 sierpnia w Warszawie, podczas wystawy „Zieleń to Życie” zostały...

5-7 września 2010 Międzynarodowe Targi Spoga+Gafa w Kolonii

Ponad 2 tysiące wystawców z 57 krajów oraz ponad 40...

Relacja z rozdania statuetek PRODUKT ROKU 2010

Na wystawie ZIELEŃ TO ŻYCIE 2010, która odbyła się w...

Relacja ze Szkolenia "Zezwolenia i kary za usuwanie drzew lub…

Relacja ze Szkolenia „Zezwolenia i kary za usuwanie drzew lub...

ZIELEŃ TO ŻYCIE 2010 - XVIII edycja za nami

Osiemnasta Międzynarodowa Wystawa ,,Zieleń to życie” - wiodące targi roślin...

ICFF - Międzynarodowe Targi Mebli Współczesnych w Nowym Jorku

Od 15 do 18 maja w Jacob K. Javits Convention...

Poznaj naszych zwycięzców - Produkt Roku 2010

Szanowni Państwo. Dnia 19 lipca o godzinie 12.00 zakończyło się głosowanie...

Miejska Przestrzeń Publiczna - wystawa w Krakowie

Miejska Przestrzeń Publiczna - wystawa w Krakowie towarzyszyła konferencji Seminarium...

Expo 2010 w Szanghaju

EXPO 2010 w Szanghaju to największa i najbardziej spektakularna Wystawa...

"Młodzi Projektanci Zieleni" - relacja pokonkursowa

Dnia 15-16 Maja na terenie Pomorskiego Centrum Hurtowego Renk w...

Relacja z konferencji "Zieleń autostradowa"

Zieleń stanowi integralny element ciągów komunikacyjnych, bez której optymalne funkcjonowanie...

Kolejny Kiermasz Ogrodniczy pod Iglicą za nami

W dniach 15-16 maja na terenie wrocławskiej Hali Stulecia...

Relacja z II Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Architekturze Krajobrazu

W dniach 25-26 marca 2010 r. Zespół Szkół Architektury Krajobrazu...

Relacja z giełdy ogrodniczej OGRÓD 2010

Krzewy, drzewa, rośliny ozdobne, dekoracje ogrodowe, narzędzia do pielęgnacji ogrodu...

Relacja z konkursu "Młodzi Projektanci Zieleni"

Współorganizatorzy Konkursu Młodzi Projektanci Zieleni w dniu 24 kwietna...

Relacja z XVII Targów Ogrodniczych i Działkowych OGRÓD I TY

Po raz kolejny targi DOM oraz OGRÓD I TY zgromadziły...

Chelsea okiem turysty

Chelsea Flower Show to największa impreza ogrodnicza na świecie. Co...

Relacja - Konferencja "Zarządzanie Zielenią Miejską"

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni jako podstawowego elementu krajobrazu jest szczególnie...

Kwiatowe dzieła sztuki zamiast starych mebli

Choć za oknem śnieg, do naszych mieszkań możemy zaprosić już...

Relacja z konferencji PARKI I ZIELEŃCE W MIEŚCIE

Wielu z nas długo czekało na konferencję poświęconą parkom i...

Relacja z Targów Ogrodniczych GARDENIA 2010 cz.II

Podczas Targów Ogrodniczych GARDENIA można było wziąć udział w seminarium...

Relacja z Targów Ogrodniczych GARDENIA 2010 cz. I

W dniach 26-28 lutego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich poraz...

Międzynarodowa Wystawa "Kwiaty"

Wystawa „Kwiaty” to jedna z najważniejszych imprez florystycznych w Rosji...

Relacja z Konferencji: Bezpieczne i atrakcyjne tereny rekreacyjno-sportowe

Celem konferencji „Bezpieczne i atrakcyjne tereny rekreacyjno-sportowe”, którą firma Dendros...

Relacja z II Konferencji Zieleń w Mieście

Podczas konferencji omówiono szeroko tematykę pnączy, ich walory zdobnicze, warunki...

Relacja z II konferencji zieleń przydrożna

W dniach 28-29.09 odbyła się w Poznaniu II konferencja poświęcona...

Flower Fashion Day@Westin, czyli przedłużenie lata

Kwiaty, moda i jedzenie - wszystko w jednym miejscu! Przeczytaj...

Relacja z rozdania statuetek w plebiscycie PRODUKT ROKU 2009

Rozdaliśmy statuetki i dyplomy zwycięzcom plebiscytu PRODUKT ROKU 2009. Zobaczcie...

Szkolenie na temat usuwania drzew i krzewów

10 września odbyło się szkolenie poruszające bardzo ważny temat: kar...

Rozdanie nagród w konkursie PRESTIŻOWY OGRÓD 2009

Przedstawiamy Wam relację z rozdania nagród w konkursie PRESTIŻOWY OGRÓD...

Wrocławskie targi ZOO BOTANICA zakończone!

W dniach 28-30 sierpnia 2009 roku odbyły się we Wrocławiu...

Dni otwartych ogrodów w Amsterdamie (Open Tuinen Dagen) - ogrody…

Korytarz, kuchnia, pokój gościnny... Jeszcze tylko kilka metrów i jesteśmy...

Róże znów zakwitły

Relacja z warszawskiej, plenerowej imprezy rodzinnej w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu...

Podsumowanie plebiscytu Produkt Roku 2009

Zakończył się Plebiscyt Produkt Roku 2009 Ogrody – Parki –...

Relacja z Wielkiego Kiermaszu Ogrodniczego "Wiosna"

W dniach 16-17 maja na terenie wrocławskiej Hali Stulecia odbył...

FlowerTarg 2009 - relacja

Poniżej przedstawiamy krótką relację z trzydniowych XXX Targów Roślin Ozdobnych...

Zielona Energia Przyrody - LATO 2009

Zielona energia, czyli „Botanical energy” to nazwa trendu obowiązującego LATEM...

Relacja z Targów Ogrodniczych EDEN

W dniach 24-26 kwietnia 2009 po raz V odbyły się...

Relacja z konferencji ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - SPOTKANIA PROFESJONALISTÓW

28. kwietnia br. w Szczecinie odbyła się konferencja pt. ARCHITEKTURA...

Relacja z konferencji Dachy Zielone - wyzwanie dla problemów środowiskowych…

Na te i inne pytania odpowiedź starali się znaleźć uczestnicy...

Relacja z II Konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską

5-6 marca br. w Poznaniu odbyła się organizowana przez firmę...

I ogólnopolska konferencja Problemu zagospodarowania wód opadowych

W dniach 20-21 listopada 2008 roku odbyła się we Wrocławiu...

Relacja z konferencji Zieleń Miejska

Podczas konferencji poruszyliśmy problemy dotyczące: zezwoleń na usuwanie drzew i...

Relacja z konferencji Zieleń Przydrożna

W dniach 29-30.09.08r. odbyła się w Poznaniu konferencja poświęcona zieleni...

Relacja z rozdania statuetek Produkt Roku 2008

29 sierpnia 2008 na wystawie Zieleń to Życie odbyło się...

Relacja z przebiegu plebiscytu Produkt Roku 2008

Zakończył się Plebiscyt Produkt Roku 2008 Ogrody – Parki –...

Relacja z konferencji "Zielen Miejska - MIędzy tradycją a nowoczesnością"…

Podczas tegorocznej edycji konferencji wygłoszono kilkanaście referatów, obejmujących swą tematyką...

Relacja z konferencji "Rewitalizacja i rekultywacja obszarów zdegradowanych w mieście"

Relacja z  II Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Rewitalizacja i rekultywacja obszarów...

Relacja z Gardenii 2008

W dniach 11-13 kwietnia 2008 roku miały miejsce targi ogrodnicze...

Relacja z Konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską

27-28 marca br. w Poznaniu odbyła się organizowana przez firmę...


Ostatnio dodane

  

2 promocja 200 ambrogio KOSIARKA AUTOMATYCZNA 

Książki